เว็บไซต์ http://www.frit.or.th/ คือเว็บไซต์ของ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in Information Technology (FRIT) ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของ 8 หน่วยงานในภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันก่อตั้งองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยอย่างจริงจังขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาโครงการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยให้เจริญเข้าสู่ระดับที่สามารถแข่งขันหรือทัดเทียมนานาประเทศได้ จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนเป็นมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน (มสง.) หรือ Financial Information Technology Research Foundation (FIRF) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2535 

 

ต่อมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการจำกัดงานในด้านการวิจัยอยู่เพียงเฉพาะเรื่องจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่แทนว่ามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in Information Technology (FRIT) เมื่อเดือนกันยายน 2537

 

ปัจจุบัน FRIT มีสมาชิกร่วมสนับสนุนมูลนิธิ ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ มากขึ้นตามลำดับ และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 380 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ 

แนวทางการดำเนินงาน

 • พัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อระบบข้อมูลไปในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ นักวิจัย นักวิชาการไทยในต่างประเทศ และในส่วนของข้อมูลวารสารต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูล
 • สร้างเครือข่ายการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ให้ทุนวิจัยหรือที่เกี่ยวข้องเพื่อสาธารณประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทย
 • สนับสนุนโครงการในพระราชดำริ หรือโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มอบรางวัลดีเด่นแก่นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

ภารกิจสำคัญ

การจัดแข่งขัน “รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ”

เป็นโครงการที่จัดแข่งขัน ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อาทิ Software, Application, Network, Communication หรือ Hardware ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นเชิงธุรกิจ หรือมาใช้จริงในเชิงปฏิบัติได้ พัฒนาขึ้นในประเทศไทย และมีนักวิจัยหรือเจ้าของเป็นคนไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

 

โครงการอื่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

นอกเหนือไปจากการเปิดรับผลงานจากทุกภาคส่วนเข้ามาพิจารณาเพื่อมอบรางวัลเจ้าฟ้าไอทีฯ ให้กับผู้ที่เหมาะสมแล้ว ทางมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีอีกภารกิจหนึ่งคือการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นแล้วว่าจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนต่างๆ ของสังคมไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ

 • -โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ด้อยโอกาส
 • โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
 • โครงการจัดทำระบบข้อมูลของผู้ป่วยในโครงการตามพระราชดำริ
 • โครงการจัดทำโฮมเพจเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง สู่เครือข่ายกาญจนาภิเษก

 

โครงการทุนสนับสนุนอื่นๆ 

 • โครงการศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
 • โครงการการศึกษาทางด้านสมุทรศาสตร์จากดาวเทียม TOPEX/POSEIDON
 • โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศมูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการจัดตั้งชมรมนักวิชาชีพ IT อิสระ

 

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป