eBook คำที่มีปัญหาการสื่อสารมากคำๆ หนึ่ง ... คนถามอาจจะหมายถึงการเอาหนังสือมาสแกน แล้วแสดงผลเป็น Flip eBook แต่คนตอบ อาจจะตอบเป็น PDF ที่สำนักพิมพ์จัดบริการแบบจ่ายที่มีเงื่อนไขการเข้าใช้ ... คนถามจึงควรอธิบาย Format หรือรูปแบบของ eBook ให้ชัดเจน .. คนตอบ ก็ควรถามให้ชัดว่าคนถามหมายถึงรูปแบบใด  เช่น eBook รูปแบบ PDF หรือ eBook ที่จัดซื้อจากสำนักพิมพ์ หรือ eBook รูปแบบ 3D Flip

นอกจากนี้ยังมีประเด็นวิธีเขียนในรายงาน วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ...ควรเขียนลักษณะใด ebook e-book eBook e-Book EBook Ebook E-book หน่วยงาน สถาบันการศึกษา จึงควรกำหนดรูปแบบการเขียน รูปแบบการใช้งานให้เหมาะสม

ทั้งนี้มีประเด็นพูดคุยน่าสนใจดังลิงก์

เนื้อหานี้ขอโยงไปยังคำอื่นๆ ด้วย เช่น e-Learning, e-Publishing, e-Commerce ....

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป