มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดทำเว็บไซต์รวมตำราเรียนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ eBook ฟอร์แมต PDF และฟอร์แมต HTML ให้เข้าถึงได้สะดวก ผ่านเว็บไซต์ http://e-book.ram.edu/e-book/

eBook

เนื้อหาของ eBook จัดแต่งตามหมวดสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอทั้งชื่อหนังสือ และคำอธิบายแบบย่อ ดังนี้

eBook ม.รามฯ

นับเป็นการเปิดโอกาสการเรียนสำหรับทุกคนที่สนใจได้อย่างดีครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป