ePub โดย สวทช. สามารถเรียกดูผ่าน Firefox โดยจะต้องติดตั้ง Add-ons ชื่อ ePub Reader ก่อน หรือเรียกชมผ่าน iPad ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ Safari ซึ่งหนังสือจะไปปรากฏใน iBook อัตโนมัติ

 1. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล [76. KB]
 2. STKS ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [250KB]
 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. [1.32MB]
 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติฯ [19.8MB]
 5. การออกแบบแแบฟอร์มด้วย OpenOffice.org Writer [408KB]
 6. การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal [2.75MB]
 7. การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย PhotoScape [3.01MB]
 8. เรียนรู้ด้วยจินตนาการ Scratch Programming [268KB]
 9. หลักการพิมพ์งาน [112KB]
 10. บริหารจัดการบรรณานุกรด้วย Zotero & OpenOffice.org Writer [3.29MB]
 11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ [6.74KB]
 12. ห้องสมุด Bavarian State Library [805KB]
 13. การพัฒนา Blog ด้วย Wordpress.org [905KB]
 14. Cloud computing กับการศึกษา [4.11KB]
 15. ความรู้เกี่ยวกับ Cloud computing [156KB]
 16. รู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [26.6KB]
 17. ประวัติคอมพิวเตอร์ [235KB]
 18. กราฟิกสำหรับเว็บ [5.39KB]
 19. รู้จักกับคอมพิวเตอร์ [5.75KB]
 20. การพัฒนาระบบห้องสมุดด้วย ICT [7.89KB]
 21. Open Source for Library [55.1KB]
 22. Open Source เพื่อการศึกษา [1.72MB]
 23. การจัดการบรรณานุกรมด้วยซอฟต์แวร์ [1.03MB]
 24. รู้จักกับซอฟต์แวร์ [5.39KB]
 25. Tab Player โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบ Daisy [306KB]
 26. การออกแบบพัฒนาเว็บ [4.08KB]
 27. เทคโนโลยีเว็บ [12.0KB]
 28. การซ่อมหนังสือเปียกน้ำ [133KB]
 29. การติดตั้ง Wordpress.org บน AppServ [895KB]
 30. การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย Microsoft Word [334KB]
 31. การส่งเสริม OSS & Freeware โดย STKS [12KB]
 32. ซอฟต์แวร์ Open Source [6.39KB]
 33. ภารกิจการทำเอกสารแบบเปิด (OA) [11KB]
 34. นามานุกรมแบบเปิด (OA Directory) [4.37KB]
 35. ฐานข้อมูลแบบเปิด (OA Database) [6.68KB]
 36. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก [7.89KB]
 37. สารสนเทศวิเคราะห์ [3.88KB]
 38. สถานภาพการรู้สารสนเทศของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 [4.98KB]
 39. ความสำคัญและความจำเป็นของการรู้สารสนเทศ [218KB]
 40. พัฒนาการการรู้สารสนเทศในประเทศต่างๆ [226KB]
 41. แนวคิดการรู้สารสนเทศ [235KB]
 42. การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ [10KB]
 43. ทักษะการรู้สารสนเทศและการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ [22KB]
 44. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการเพื่อเสริมการรู้สารสนเทศของคนพิการ [9KB]
 45. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [12KB]
 46. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ [11KB]
 47. วิวัฒนาการของการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ [6KB]
 48. การรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ [6KB]
 49. รู้จักกับ Wiki [241KB]
 50. ไวรัสคอมพิวเตอร์ [6KB]

ePub Reader Firefox
ภาพตัวอย่างการอ่าน ePub ด้วย ePub Reader บน Firefox

iBooks
ภาพตัวอย่างหนังสือ ePub บน iBooks

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป