หนังสือเก่า หนังสือหายาก เป็นสมบัติที่มีค่ามากของแต่ละองค์กร รวมทั้งของประเทศ แม้นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวปฏิบัติการจัดเก็บที่ดีเพียงใด ก็ยังต้องคำนึงถึงการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ควบคู่กันไปด้วย การให้เหตุผลว่าเพราะเป็นหนังสือเก่า หนังสือหายาก จึงไม่ให้บริการอาจจะส่งผลต่อการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทรงคุณค่าดังกล่าว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก อาจจะส่งผลให้หนังสือเก่าหนังสือหายากดังกล่าวมีความเสี่ยงมากขึ้น 

การทำสำเนาหนังสือเก่า หนังสือหายากด้วยการแปลงสภาพให้อยู่ในฟอร์แมตดิจิทัล จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ควรเร่งดำเนินการ และนำฟอร์แมตดิจิทัลมาให้บริการกับผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ STKS ได้ดำเนินกิจกรรมนี้โดยเริ่มต้นกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในกิจกรรมที่เรียกว่า "หนังสือเก่าชาวสยาม" 

 

เว็บไซต์หนังสือเก่าชาวสยาม

การดำเนินการกิจกรรมหนังสือเก่าชาวสยาม เริ่มจากการคัดเลือกหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์มานุษยวิทยาฯ ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้

  • เป็นหนังสือเก่า หนังสือหายาก และมีคุณค่าต่อการศึกษา (เริ่มแรกเลือกหนังสือในกลุ่มชาติพันธุ์)
  • ปลอดลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของสิทธิ์อนุญาต
  • สภาพของหนังสือ ... ต้องอยู่ในสภาพที่พอจะนำมาสแกนได้ จากการคัดเลือกพบว่ามีหนังสือที่มีคุณค่าจำนวนมาก แต่ไม่อยู่ในสภาพที่จะนำมาสแกนได้เลยเพราะขนาดของตัวเล่มใหญ่เกินขนาดของเครื่องสแกน หรือกระดาษกรอบ เปราะ ขาดง่าย

เมื่อคัดเลือกหนังสือได้แล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสแกนหนังสือ โดยเลือกใช้เครื่องสแกนเนอร์ VShape เป็นหลัก ที่ช่วยลดความเสียหายของหนังสือได้ดีกว่าเครื่องสแกนเนอร์ทั่วไป อีกทั้งมีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวกับการปรับแต่งหนังสือที่อัตโนมัติ

ATIZ Scanner

การดำเนินการสแกน ได้กำหนดแผน วิธีปฏิบัติและค่ากำหนดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด นำไปใช้งานได้ง่าย และลดความเสี่ยงจากความเสียหายของหนังสือในการนำมาสแกนซ้ำ ดังนี้

กระบวนการสแกน

ในประเด็นการสืบค้น เนื่องจากเอกสารมีฟอร์แแมตเป็นภาพ และยังมีปัญหากระบวนการ OCR ภาษาไทย กิจกรรมหนังสือเก่าชาวสยาม จึงเลือกใช้วิธีการสืบค้น ดังนี้

  1. จัดทำคำค้นจากเนื้อหา และฝังไว้ในจุดต่างๆ ด้วยฟังก์ชัน Comment ของเอกสาร PDF
  2. หนังสือบางเล่ม ได้ส่งไปจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมด และจัดวางรูปเล่มเหมือนต้นฉบับ

จากประสบการณ์ของหนังสือเก่าชาวสยาม STKS จึงได้เข้าร่วมอีกโครงการคือ โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งยังได้ให้คำแนะนำกับอีกหลายหน่วยงาน เช่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสำนักหอสมุดได้จัดทำผลงานเด่น 2 ชุดได้แก่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป