2 เครื่องมือในกลุ่ม Open Source ที่ช่วยให้สามารถสร้างเอกสาร ePub เพื่อชุมชน iPad / Tablet ที่น่าสนก็คือโปรแกรมสร้างเอกสารงานพิมพ์อย่าง OpenOffice.org Writer หรือ LibreOffice Writer ซึ่งจะได้เอกสารฟอร์แมต .odt จากน้้นจึงใช้ Calibre eBook Management มาช่วยแปลงเอกสาร .odt เป็น .epub

  • เริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารด้วย Writer โดยจะต้องใช้ความสามารถ Style อย่าง Heading 1, Heading 2, Heading 3 และ Normal เป็นหลัก จากนั้นให้บันทึกไฟล์ในฟอร์แมต .odt
  • เมื่อเตรียมเอกสาร .odt แล้ว ถัดไปให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Calibre eBook Management
  • ขั้นถัดไปจะเป็นการนำเข้าไฟล์ .odt เข้าไปใน Calibre แล้วปรับรายละเอียด Metadata
  • จบด้วยการดำเนินการแปลงเอกสารเป็น ePub เพื่อเผยแพร่ต่อไป

Calibre

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป