การพิจารณา SCG ECO Value คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึง 3 ประเด็น ดังนี้

  1. ประเด็นที่ Claim จะต้องเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ
  2. ประเด็นในการ Claim เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหรือคู่แข่งแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ Business as usual
  3. ประเด็นที่ Claim ต้องสามารถวัดผลในได้ในเชิงปริมาณ

ตัวอย่าง SCG eco value

ตัวอย่าง SCG eco value

{pdf=http://www.nstdaacademy.com/openhouse2011/download/grandballroom/scg-eco-value.pdf|700|600}

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป