ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products : XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างพันธมิตรร่วมทางกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นการออกแบบที่ครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายระยะยาวคือ "ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยการสร้าง Product Champion ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 • บทบาทหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO Design)
 • ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม (ECO Label)
 • เทคโนโลยีสะอาดเพื่ออุตสาหกรรมไทย (Clean Technology)

แนวคิดหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 3P คือ Profit, Planet และ People

Profit, Planet และ People

Product Life Cycle Thinking : มองวัฏจักรชีวิตโดยดูผลรวม

Product Life Cycle Thinking

โดยอาศัยเครื่องมือและซอฟท์แวร์ช่วยในการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์ได้จริง ได้แก่ ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต, หลักสูตรออนไลน์, คู่มือ, หนังสือ, ตำราและการฝึกอบรม เป็นต้น

ในส่วนเครื่องมือช่วยในการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ( ISO 14024)

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ( ISO 14024)

 ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO 14021)

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2 ( ISO 14021)

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO 14025)

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 ( ISO 14025)

ฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศ

ฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศ

ตัวอย่าง Eco Product from EcoDesign Award

 • ถาดอาหารฟิล์มลอก
 • ECO Toothpaste
 • การรีไซเคิลโลหะมีค่าจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • บรรจุภัณฑ์มะม่วงสด
 • FB Super Gold
 • Emergency Toilet
 • ด้ามตะเกียบ

Eco Product from EcoDesign Award

 Eco Product from EcoDesign Award

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป