สู่เศรษฐกิจสีเขียว....เพื่อโลกสีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างๆ ควรคำนึงถึงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการผลิตและในเชิงนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น WEEE, RoHS, REACH, EL แนวโน้มวิฤกตของการส่งออกสินค้า หรือนำเข้าวัตถุดิบของประเทศไทยกับ Green Policy ควรมีแนวทางมุ่งพัฒนาสินค้าสีเขียวบนฐานแนวคิด Green Strategies และ Proactive Compliance Strategies เพื่อผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก

Green Policy กับผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

{pdf=http://www.nstdaacademy.com/openhouse2011/download/grandballroom/NR_EnvPolicy.pdf|700|600}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป