โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย แต่เดิมกำหนดจะจัดตั้งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟของประเทศไทย

เหตุผลและความจำเป็นในเรื่องนี้ ก็เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดเป็นแผนระยะยาวที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยกำหนดการลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านบาทในระยะ 20 ปี ซึ่งตามขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนั้น เงินลงทุนส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างงานให้แก่คนไทยประมาณ 50% ส่วนที่เหลือจะถูกใช้ออกไปนอกประเทศในรูปของการจัดซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์ และนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ

ดังนั้น เพื่อให้เงินงบประมาณลงทุนเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารระบบเดินรถไฟซึ่งเป็นการสร้างงานในภาคบริการเพียงอย่างเดียว ประเทศไทยควรจะได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนมากขึ้น โดยนำไปก่อให้เกิดการผลิตรถไฟ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ทำให้วิศกร ช่างเทคนิค และแรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม มีงานทำมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดผลพลอยได้ในรูปของนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดบูรณาการด้วยเทคโนโลยี อันเป็นความภาคภูมิของประเทศอีกด้วย

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมหารือและดำเนินการเพื่อกำหนดมาตรการที่จะเพิ่มบทบาทของภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนานระบบขนส่งทางรางและการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2 ปี เฉพาะส่วนของ “โครงการจัดตั้งสถาบันฯ” กำหนดจะดำเนินการอยู่ภายใต้การอำนวยการของ สวทช. เป็นเวลาประมาณ 2-3 ปี หลังจากนั้น จึงจะแยกไปจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระหรืออื่นใด ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี ผลการประชุม กรอ. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายละเอียดในส่วนของการเพิ่มบทบาทภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ ในระหว่างรอการดำเนินการตามมติ กรอ. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวทช. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 เป็น “โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” โดยเน้นหนักเรื่องการเรียนรู้ เพื่อจะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง และเพื่อจะร่วมผลักดันนโยบายการขนส่งทางรางของประเทศไปในทิศทางที่จะพึ่งความสามารถของตนเองได้ในอนาคตต่อไป

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศ
อาคาร สวทช. (อาคารวิจัยโยธี) ชั้น 7
โทรศัพท์ 02 644 8150-54 ต่อ 732
โทรสาร  02 644 8027

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป