โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย ได้พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (conventional breeding) ทำให้ผลการวิจัยที่ได้ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล จะไม่ถูกกระทบโดยสภาพแวดล้อม ไม่ขึ้นกับการเจริญเติบโตของพืช ลดระยะเวลาค่าใช้จ่าย ในระยะยาว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุ์พืช

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป