โครงการต้นแบบสปาอินทรีย์รักษาสุขภาพหรือ Organic Medical Spa นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย โครงการต้นแบบนี้จะเริ่มต้นจากโปรแกรมการรักษาอาการปวดหลังด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์เพื่อปรับสมดุล
กล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังตามคำแนะนำโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัด เป็นการรักษาด้วยการใช้รังสีอินฟาเรด Ultrasound และแผ่นความร้อนช่วยในการปรับสมดุลกล้ามเนื้อในระดับลึก รวมถึงการนวดบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์สปาที่เป็น
อินทรีย์ทั้งหมด นับเป็น Organic Medical Spa แห่งแรกในประเทศไทย ดำเนินการโดย บริษัท มายด์ เบลนเดอร์ จำกัด และ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "สรีรารมย์” ร้านสปาอินทรีย์รักษาสุขภาพ ("Sareerarom” Organic Medical Spa)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป