ไบโอคลีน ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นจากการใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการหมักดอกไม้นานาพันธุ์ 14 ชนิด อาทิเช่น ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกพุทธรักษา ดอกบัว ฯลฯ และใช้กากน้ำตาลเป็นสารอาหาร ทำการหมักโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ไบโอเทค-1 และหรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ มข.1 โดยที่หัวเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยน้ำชีวภาพ มข.1 เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มหมักสังเคราะห์ จำนวน 18 ชนิดสายพันธุ์ ประกอบด้วย แบคทีเรีย 9 ชนิด รา 6 ชนิด และยีสต์ 3 ชนิด ซึ่งคิดค้นโดย ศ.ดร.ชัยทัศน์ ไพรินทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ไบโอคลีน (BioClean)". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป