มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการไทยที่สนใจที่จะพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง โดยเริ่มตั้งแต่การสัมมนาให้ความรู้กับผู้บริหารของหน่วยงาน (หลักสูตร 3 - 4 วัน) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์และการทำงานกับเกษตรกร (หลักสูตร 12 วัน) และกระบวนการในการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับผู้ประกอบการ จนกระทั่งสามารถดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย (รวมระยะเวลาอีก 10 เดือน)

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "การบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป