สืบเนื่องจากปัจจุบันผ้าทอจากใยกัญชงได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ  ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยบริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟ จำกัด เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียว ในการผลิตผ้าทอใยกัญชงมานานกว่า 6 ปี โดยในขั้นตอนการทอจะมี 2 แบบ คือ การทอด้วยมือ และการทอด้วยเครื่องจักร แต่เดิมในอดีตใช้การทอด้วยมืออย่างเดียว แต่พบปัญหาหลัก คือ ลวดลายการทอไม่สม่ำเสมอ แต่พอนำเครื่องจักรมาช่วยในการทอทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการปรับแต่งเครื่องทอ เนื่องจากเส้นใยกัญชงจะมีความหยาบและขนาดไม่สม่ำเสมอ  จึงได้มีการออกแบบและพัฒนาเครื่องทอผ้าแบบมือสำหรับเส้นใยกัญชง โดยการสร้างกี่ทอมือ 20 ตะกอ โดยใช้ 2 ขาเหยียบ และมีระบบม้วนผ้าอัตโนมัติ รวมทั้งการปรับฟันหวีและตะกอให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษสำหรับรองรับการใช้เส้นใยกัญชงที่มาจากธรรมชาติและผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "ผ้าทอเส้นใยกัญชงอินทรีย์แบบยกดอกสำเร็จรูป". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป