แผนกวิชาช่างยนต์การเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ได้ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยแบบ Pellet mill กับท่อลำเลียงข้าวเปลือกแบบเกลียวสว่านที่เกษตรกรใช้ลำเลียงข้าวเปลือกจากพื้นที่สู่รถบรรทุก เพื่อมาประยุกต์ในการผลิตเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบประยุกต์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • สามารถอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกชนิด
  • ในความชื้นน้อย ทำให้ไม่เสียเวลาตากนาน
  • สามารถอัดเม็ดปุ๋ยได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
  • มีท่อส่งวัสดุไปยังกระบอกอัดเม็ด
  • สามารถปฏิบัติงานได้เพียงคนเดียว
  • ในความชื้นที่เหมาะสมเม็ดปุ่ยที่ได้สามารถนำไปใช้หรือเก็บได้เลย
  • สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องยนต์การเกษตรมอเตอร์ 3 แรง 3 เฟส หรือ 5 แรง 2 เฟส
  • สามารถเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ ที่มีวัตถุดิบได้ 
แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์แบบประยุกต์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป