ทวี ปิงสุเสน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้จัดทำเครื่องป่นวัสดุการเกษตรเอนกประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับป่นย่อยเศษวัสดุการเกษตร เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว ซังข้าวโพด หรือกิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัสดุในการเพาะเห็นรวมถึงยังสามารถใช้ตีฝักถั่วๆ เพื่อแยกเมล็ดถั่วได้ด้วย

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554. "เครื่องป่นวัสดุการเกษตรเอนกประสงค์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป