การที่กลุ่มผู้ผลิต ต้องการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มผู้ผลิต จำเป็นต้องจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal control system - ICS) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ซึ่งมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ได้มีการนำ IT มาใช้ในระบบควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้จัดการระบบควบคุมภายในสามารถจัดทำระบบข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "การใช้ IT ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน สำหรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มผู้ผลิต". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป