สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในกรุงเทพฯ  ขอนแก่น  เชียงใหม่ ลำปาง และชุมพร พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปที่เป็นอาหาร โดยเป็นสินค้าที่แปรรูปจากข้าว รองลงมาคือ แปรรูปจากธัญพืช และผลไม้ แต่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ คือ ไม่สะดวกในการจัดซื้อ ไม่มั่นในเรื่องของความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง จากการสำรวจข้อมูลและจากการวิเคราะห์ข้อจำกัดต่างๆ ทำให้สามารถกำหนดชนิดของผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ก๋วยเตี๋ยวเส้นสดผสมฟักทอง ก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้ง ก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งผสมฟักทอง ขนมจีนเส้นสด ขนมจีนเส้นสดผสมผักและสมุนไพร ขนมจีนเส้นแห้งผสมผักและสมุนไพร ขนมนางเล็ด และผลิตภัณฑ์พาสต้า สำหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์แปรรูปจากผักและผลไม้ ได้แก่ เยลลี่จากน้ำลำไยผสมเนื้อลำไย เยลลี่น้ำส้มผสมน้ำมะเขือเทศ น้ำส้มอินทรีย์พาสเจอไรซ์ ผักอินทรีย์รวมชนิดกึ่งสำเร็จรูป (ผักอินทรีย์อบแห้ง)

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "โครงการพัฒนาตลาดและระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป