โครงการพัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น (Development of Production and Standards Accreditation for Local Organic Agriculture) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในการสำรวจและศึกษามาตรฐานและระบบการตรวจรับรองของระบบการผลิตพืชอินทรีย์ชุมชน โดยในปี 2551 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจภาคเหนือและภาคตะวันออก และร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2552 สำรวจภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาสู่มาตรฐานระดับชาติและสากล เพื่อเป็นการยกระดับการผลิต และการตรวจสอบรับรองของชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อการขยายการส่งออกต่อไปในอนาคต ผลการสำรวจพบว่า 

  • ด้านการผลิต ผู้ผลิตในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำนาระบบเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำกิน ใช้น้ำจากแหล่งชลประทานในการทำนา ใช้แรงงานในครอบครัว เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ปทุมธานี ปุ๋ยอินทรีย์ทำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกด้วยตนเอง และการจำหน่ายผลผลิตจะจำหน่ายให้กับตลาดกลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิต 3 ลำดับแรก คือ แมลงศัตรูพืช ระบบเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถป้องกัน/กำจัดแมลงศัตรูพืชได้ และไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องการขอการรับรอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง เป็นต้น
  • ด้านมาตรฐานและระบบการรับรอง  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการตรวจรับรอง ๓ ลำดับแรก คือ ไม่มีความรู้
    เกี่ยวกับมาตรฐานและการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์มาก่อน ไม่ชำนาญกับระบบเอกสารตรวจสอบ/รับรอง และขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน มีความยุ่งยาก
แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "โครงการพัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ท้องถิ่น (Development of Production and Standards Accreditation for Local Organic Agriculture)
". องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป