สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลขึ้น เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการผลิตพืช สัตว์ และประมงอินทรีย์ หรือเป็นแนวทางในการตรวจประเมินและตรวจรัลรอง เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล โดยจัดทำออกมาจำนวน 4 เล่ม ได้แก่

  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552)
  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 2-2548)
  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 3 อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 3-2552)
  • มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ (มกษ. 7413 2550)

 

แหล่งที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. 2554.  "การจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2553". องค์ความ รู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. 2552-2553.  http://www.nia.or.th/organic/books/14_1.pdf. (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2554).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป