เชื้่อไวรัสในกุ้งมีหลายชนิด ชนิดหนึ่งที่สำคัญคือ เชื้่อ IHHNV ซึ่งทำให้กุ้งที่ติดเชื้อดังกล่าวไม่โต มีขนาดแคระแกรน ได้ผลผลิตที่ต่ำ ทำให้เกษตรกรเสียหายจากค่าใช้จ่ายอาหาร การตรวจวินิจฉัยโรคในช่วงต่างๆของการผลิตกุ้งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชุดตรวจโรคกุ้ง MultiAmp IHHNV ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท นิวเวิล์ดไบโอเทค จำกัดสามารถตรวจโรคแคระแกรนที่เกิดจาก IHHNV ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และเป็นชุดตรวจที่ผลิตและพัฒนาขึ้นเป็นแห่งแรกและเพียงผู้เดียวในโลก สามารถตรวจโรคได้อย่างแม่นยำถูกต้อง ซึ่งมีกระบวนการตรวจที่ไม่ยุ่งยากและวิเคราะห์ผลได้ง่าย และป้องกันการตรวจวิเคราะห์โรคที่ผิดพลาดอันเกิดจากการแทรกของชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสเข้าไปในส่วนของโครโมโวมหรือดีเอ็นเอกุ้ง เนื่องจากชุดตรวจโรคที่มีอยู่และจำหน่ายท้องตลาดในปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์ได้กระบวนการนี้ได้และทำให้การตรวจวินิจฉัยมีโอกาสผิดพลาดสูงคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป