หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อยและห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์หลักคือ มะคาเดเมีย ซึ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยมีเงินหมุนเวียนในปี 2553 ถึง 2800000 บาท ปัจจุบันกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียใช้ LPG เป็นแหล่งความร้อนในการอบ เสียค่าก๊าซ LPG 120000 บาทต่อปี ทางสวทช. ได้เข้าไปช่วยพัฒนาเครื่องอบแห้งมะคาเดเมียโดยใช้กะลามะคาเดเมียทดแทนการใช้ก๊าซ LPG เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณของเสียทีเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป