ระบบส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยีเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Interactive behavioral technology) เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยในการวางแผนเพื่อดูแลสุขภาพ ติดตามผลและประเมินตนเอง แจ้งเตือนความจำ ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป