เว็บไซต์ยุคใหม่ มีองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่ง คือ การบ่งบอกที่อยู่ของข้อมูลบนเว็บในรูปแบบของ URL ที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งการเข้าใจโดยคน และ Robot รวมถึง System ต่างๆ หรือที่เรียกว่า Friendly URL 

ตัวอย่าง URL ที่ยากต่อการเข้าใจ : http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=20 จะสังเกตได้ว่าส่วนต่อท้ายของ URL นี้จะเป็นรูปแบบของการส่งค่า ที่เรียกว่า พารามิเตอร์ ?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=20 ไปยังระบบเพื่อให้ระบบประมวลผล

ตัอย่าง URL ที่เข้าใจได้ง่าย : http://stks.or.th/th/stks-introduction.html จะเห็นได้ว่าเป็น URL ที่บ่งชี้ให้ทราบว่าเป็นหน้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ "การแนะนำ STKS"

เครื่องมือพัฒนาเว็บยุคใหม่ๆ ต่างให้ความสำคัญกับ Friendly URL กันมากขึ้น ทั้ง Joomla, Wordpress.org และ Drupal ที่ STKS เลือกใช้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือในกลุ่มนี้ ทั้งนี้การกำหนด Friendly URL จำเป็นต้องอาศัยความตระหนักของผู้พัฒนา ผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบเว็บทุกคน 

การตั้งค่า Friendly URL ใน Wordpress.org

สำหรับ Wordpress.org วิธีการกำหนด Friendly URL จะต้องทำหลายส่วน ทั้ง Post, Page รวมถึง Category โดยการทำงานกับ Friendly URL กับ Page และ Post ทำได้โดยสร้าง Page หรือ Post ใหม่ (รวมทั้งเปิดแก้ไข Page / Post เดิมก็ได้) จากนั้นสังเกตบรรทัด Permalink

Permalink

จากภาพ จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของ URL จะมีชื่อบทความ "ทดสอบการสร้างหน้าเนื้อ" ต่อท้าย ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้แหล่ะครับ ที่ต้องปรับให้เป็นภาษาอังกฤษที่สื่อความหมาย (สั้นๆ กระชับ) แทนครับ

นอกจากเนื้อหาที่เป็น Page และ Post ยังต้องไปแก้ไข Friendly URL ของ Category โดยจากหน้าควบคุมระบบ Dashboard ให้คลิกเลือก Post, Category จะแสดงรายการ Category ดังนี้

Wordpress Category

ตรวจสอบแต่ละ Category หากมีรายการใดที่ข้อมูลในส่วน Slug เป็นภาษาไทย ให้คลิกเข้าไปปรับให้เป็นภาษาอังกฤษที่สื่อความหมาย

Wordpress Category

ตัวอย่างการแก้ไข Slug ของ Category การ์ตูน

Slug

หมายเหตุ

  1. การทำงานกับ Friendly URL ข้างต้น จะต้องทำเมื่อมีการปรับระบบเครื่องแม่ข่ายเว็บ และระบบ Wordpress.org ให้รองรับการทำงานในส่วน Friendly URL ก่อน
  2. ฟังก์ชันการปรับแก้ไข Friendly URL ของแต่ละซอฟต์แวร์ แต่ละฟังก์ชัน จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น การแก้ไขของ Post Wordpress จะเรียกว่า Permalink ในขณะที่การแก้ไขในส่วน Category Wordpress จะเรียกว่า Slug 

Wordpress.org ได้ให้ความหมายของ Slug ไว้ดังนี้ "A slug is a few words that describe a post or a page. Slugs are usually a URL friendly version of the post title (which has been automatically generated by WordPress), but a slug can be anything you like. Slugs are meant to be used with permalinks as they help describe what the content at the URL is."

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป