การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress.org เพื่อให้มีฟังก์ชันและการทำงานตามแนวทาง Web 2.0 มีประเด็นที่ควรทราบ ดังนี้

1) เตรียม Web Server ที่รองรับ SEO โดยเฉพาะ Permalink

2) ปรับค่า Config ของ WordPress.org ในส่วน URL ให้เป็น Permalink

3) เลือก Themes ของ WordPress.org ที่สนับสนุน Web 2.0

Themes ของ WordPress.org ที่สนับสนุน Web 2.0 จะต้องมีการแสดงผลของ Sidebar ด้านขวา (Right Sidebar) เพื่อให้ Bot ของ Search Engine วิ่งเข้ามาแล้วแปลความหมายจากเนื้อหาที่แสดงผลด้านซ้ายโดยตรง (ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเก็บค่าดัชนีจากแถบเมนู) เมื่อได้ Themes แล้วควรติดตั้ง Plug-ins ที่ช่วยในการสั่งพิมพ์เฉพาะเนื้อหา เช่น WP-Print

4) ติดตั้ง Plug-ins ที่สนับสนุน SEO

ติดตั้ง Plug-ins ที่สนับสนุน SEO เริ่มจาก All in One SEO Pack ที่เป็น Plug-ins หลักสำหรับการจัดการ SEO ให้กับ WordPress.org ต่อด้วย Google XML Sitemaps ที่นำเนื้อหาต่างๆ มาจัดทำเป็นผังโครงสร้างเว็บไซต์ตามแนวทางของ Google ในรูปแบบไฟล์ XML เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Google Bot และควรสร้าง Sitemap แบบปกติผสานไปด้วยโดยใช้ HTML Page Sitemap หรือ Simple Sitemap

นอกจากในส่วนโครงสร้างแล้ว หัวใจสำคัญของ Blog ก็คือ Tag โดยควรเลือก/กำหนด Tag ที่เหมาะสมให้กับบทความ การเลือกหรือกำหนด Tag ที่ดีวิธีหนึ่งคือ การใช้ความสามารถของ Simple Tags ที่มีฟังก์ชันวิเคราะห์ Tag และนำเสนอ Tag ที่เหมาะสมให้เลือก

5) เพิ่มส่วนเชื่อมต่อกับ Social Networking

เนื้อหาของเว็บ 2.0 ต้องสามารถเผยแพร่ไปยังกลุ่มหรือชุมชนออนไลน์ต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว การติดตั้งเครื่องมือเผยแพร่อย่าง Share This, FeedBurner จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรดำเนินการ

6) เนื้อหาต้องมากกว่า Text

แน่นอนครับ “เนื้อหา” ก็ควรเป็นประเด็นสำคัญของเว็บไซต์ แต่การนำเสนอเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข้อความก็คงไม่ได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และความนิยมได้มากกว่า ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 การนำ Movie ของตนเองที่บันทึกด้วยโหมดบันทึก Movie ของโทรทัศน์มือถือไปแปลงและพร้อมเผยแพร่ด้วย Youtube จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ รวมทั้งการนำสื่อสไลด์ เอกสารสิ่งพิมพ์แปลงสภาพเป็น iSlide iPaper ด้วย Slidshare การทำแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างผังมโนทัศน์ด้วย Online MindMap ก็ควรเร่งดำเนินการด้วยเช่นกัน

7) สร้างจุดโต้ตอบกับผู้ใช้

การเพิ่มส่วน Post Rating,  eMail Form รวมทั้ง Ajax Poll ก็เป็นลูกเล่นที่สร้างความเร้าใจกับผู้ใช้ได้อย่างดี
 

7 ข้อข้างต้นคงเป็นพื้นฐานในการปรับแต่งเว็บที่พัฒนาด้วย WordPress.org ให้เข้ากับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้ครับ ขอให้สนุกนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป