การประชาสัมพันธ์ และการบริการลูกค้าของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ยิ่งกระแสเว็บ 2.0 ก่อให้เกิดบริการออนไลน์อย่าง Social Media และ Socail Networking ที่ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการสร้างช่องทางบริการรูปแบบใหม่ หน่วยงานต่างๆ จึงหันมาเลือกใช้เครื่องมืออย่าง Social Media และ Socail Networking อย่างมาก ภายใต้การใช้งานข้างต้น หน่วยงานคงต้องตระหนักถึงผลกระทบในมิติอื่นๆ เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การกระทบกระทั่งของบุคคลที่สาม และอื่นๆ

การรู้จัก Social Media และ Social Netwoking ทั้งในด้านบวก และด้านลบจึงเป็นประเ็ด็นสำคัญที่ทุกคน และหน่วยงานต้องให้ความสนใจมากกว่า "ความต้องการใช้" หรือ "อยากใช้" เพียงอย่างเดียว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป