เว็บไซต์ สื่อนำเสนอที่มีอิทธิพลสูงมากสื่อหนึ่งของโลกยุคไซเบอร์ เน้นการนำเสนอทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพยนตร์ องค์กรต่างๆ สถานศึกษา บุคคลที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ต่างให้ความสนใจกับการนำเสนอข้อมูล ผลงานในรูปของสื่อชนิดนี้มากขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตามองค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บให้ดูน่าสนใจ นอกจากข้อความที่มีคุณค่า ก็คงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นำมาตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนาหลายๆ คน บ้างก็นำภาพสำเร็จมาใช้งาน บ้างก็นำภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop, PhotoImpact, Paint Shop เป็นต้น

การทำภาพกราฟิกเพื่อใช้ในงานเว็บ เป็นรูปแบบหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก มีหลักการเฉพาะแตกต่างไปจากงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งเรื่องความละเอียดของภาพ (Resolution) ที่ใช้เพียง 72 dpi หรือจำนวนสีที่ใช้แสดงผล เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาถึง ลักษณะเฉพาะในการใช้ PhotoShop สร้างกราฟิกในงานเว็บ จึงเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาเว็บไซต์

ภาพกราฟิก หรือรูปกราฟิกที่นำมาใช้ในการทำเว็บเพจ หรือนำมาใช้ในอินเทอร์เน็ต จะต้องเป็นไฟล์ลักษณะเฉพาะ ปัจจุบันนิยมใช้กัน 3 ฟอร์แมต คือ

   1. ไฟล์ฟอร์แมต JPEG (Joint Photographer’s Experts Group File)
   2. ไฟล์ฟอร์แมต GIF (Graphics Interlace File)
   3. ไฟล์ฟอร์แมต PNG (Portable Network Graphics)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป