WordPress ทั้ง WordPress.com และ WordPress.org ถูกพัฒนาความสามารถให้สนับสนุน SEO – Search Engine Optimizer อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วน URL ที่สื่อความหมายกับ Search Engine หรือ Friendly URL ผ่านความสามารถที่เรียกว่า Permalink ตัวอย่าง

alt

จากตัวอย่างเป็นการสร้างบทความใหม่ใน WordPress ด้วยชื่อบทความว่า Permalink ของ WordPress ซึ่งโปรแกรมก็จะนำชื่อดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนประกอบของ URL เพื่อการเข้าถึงตรง คือ http://www.thailibrary.in.th/2011/04/06/permalink-ของ-wordpress/

แต่ URL ข้างต้นก็ยังเป็น URL ที่มีปัญหา เพราะหากมีการนำ URL ไปวางบน Text Editor หรือ Word หรืออื่นๆ ภาษาไทยที่เป็นส่วนประกอบของ URL จะถูกเข้ารหัสเป็นอักขระพิเศษ ดังนี้

http://www.thailibrary.in.th/2011/04/06/permalink-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-wordpress/

ดังนั้นเพื่อให้ URL ของบทความใน WordPress เป็นไปตามระบบ SEO ที่ถูกต้อง 100% ควรปรับแก้ไข Permalink ให้เป็นภาษาอังกฤษที่สื่อความหมาย แทนการใช้ภาษาไทยครับ

แนวปฏิับัตินี้ยังช่วยให้การอ้างอิงบทความจากเว็บไซต์โดยเฉพาะจาก WordPress ไม่มีปัญหาภาษาไทยที่เข้ารหัสผิดพลาดในรายการอ้างอิงและรายการบรรณานุกรม อันจะช่วยยกระดับผลงานวิชาการได้ด้วยครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป