Bibliometric เป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการการวิจัยที่ถูกใช้ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ มักจะใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของผู้เขียนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ความสัมพันธ์ของหัวเรื่องวิจัย หรือผลงานเขียน ผลงานวิชาการ การอ้างอิงผลงานวิชาการ และการติดตามการอ้างอิง

การทำ Bibliometric น่าจะเป็นการบริการรูปแบบหนึ่งของบรรณารักษ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมในสาขาวิชาบรรณารัก ษศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำ หน่วยงานวิจัยต่างต้องการผลสรุปจากผลงานวิชาการที่พร้อมนำไปใช้งานมากกว่า ผลลัพธ์การสืบค้นจาก Online Database อีกทั้งบรรณารักษ์จะมีความคุ้นเคยกับการใช้งาน Online Database มาก ห้องสมุดหลายแห่งใช้งบประมาณจำนวนมากซื้อ Online Database แต่จำนวนการเข้าใช้งานมีน้อยมาก ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าการให้บริการและบริการที่มีอยู่ จึงควรปรับเปลี่ยนก้าวสู่การทำ Bibliometric สำหรับท่านที่ยังมองภาพของการทำ Bibliometric ไม่ออก สามารถศึกษาตัวอย่างได้จาก STKS ครับ ซึ่งคุณรังสิมา ได้จัดทำไว้จำนวนมาก

ปัจจุบันการทำ Bibliometric ไม่ใช่เรื่องยาก Online Database ชั้นนำได้เพิ่มความสามารถเข้ากับระบบสืบค้นพร้อมใช้งาน ขอยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ http://www.boliven.com/ เป็นตัวอย่างให้ครับ

alt
 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.boliven.com/ สามารถสืบค้นผลงานวิชาการตลอดทั้งสิทธิบัตรได้ด้วยคำค้น เช่น eco-car จะปรากฏผลลัพธ์ ดังนี้

alt

ผลลัพธ์จะจัดหมวดหมู่ไว้หลากหลาย ดังนี้

alt

ตัวอย่างเป็นผลัพธ์ eco-car ในรูปแบบ Patents การทำ Bibliometric จากผลลัพธ์การสืบค้นของ Boliven ก็ทำได้เพียงคลิกปุ่มเครื่องมือ Analyze results w/charts & graph โปรแกรมจะนำข้อมูลจากการสืบค้นมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบกราฟ ดังนี้

alt

ที่เหลือก็เป็นการนำผลลัพธ์การสืบค้น กราฟที่ได้จากการวิเคราะห์ไปจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ อาจจะอยู่ในรูปแบบของแผ่นพับ บทความเชิงวิเคราะห์ Blog หรือ e-Book ก็แล้วแต่ตามต้องการครับ

จากความสามารถข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดทำ Bibliometic สามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนวิชา Information Repackaging ได้อีกด้วยนะครับ ลองประยุกต์กันดูนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป