Manakin กำหนด Header Logo ไว้ดังนี้

alt

การปรับเปลี่ยน Header Logo เริ่มจากการออกแบบ/จัดเตรียมแฟ้มภาพ Header Logo ที่ต้องการ จากนั้นบันทึกไว้ใน C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps\xmlui\themes\Reference\images ตัวอย่างใช้แฟ้มภาพ Header Logo ชื่อ logo.png จากนั้นเปิดแฟ้ม style.css จาก C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps\xmlui\themes\Reference\lib เพื่อแก้ไขข้อมูลการแสดงผล Header Logo

alt

รายการที่ต้องแก้ไขได้แก่

    * Width ค่าความกว้างของภาพ
    * Height ค่าความสูงของภาพ
    * Background-image ระบุชื่อแฟ้มภาพ

บันทึกแฟ้ม style.css แล้ว Reload หน้าเว็บ จะปรากฏผลดังนี้

alt

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป