"สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ" หนึ่งในหัวข้อการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ราชภัฏวิชาการครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “ราชภัฏร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี 84 พรรษา” วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย โดยเฉพาะภาคการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักวิทยบริการฯ

สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมภายในงานมีความหลากหลายทั้งการสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวด การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  1. การสัมมนาวิชาการ “ประสบการณ์การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ” และ “สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
  2. การจัดนิทรรศการ “สร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมการอ่าน” EDLTV กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “Reading  Buffet” KPRU  Book fair
  3. การประกวด การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ การออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Open Source
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Biblio

ในส่วนของ STKS ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ฟรีแวร์ เว็บ 2.0 เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมต่างๆ ด้วยการจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย อาจารย์บุญเลิศ  อรุณพิบูลย์ ณ ห้องต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 15 ม.ค. 2554
และการจัดนิทรรศการ เพื่อแนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ฟรีแวร์ ณ  ชั้น 1 หอประชุมใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. 2554 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ครู อาจารย์ และบรรณารักษ์ ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมชมบูทให้ความสนใจสอบถามข้อมูลมาก คือ OSS for e-Learning, Open flash e-Book และการจัดการคลังเอกสารด้วย OSS อย่างมีมาตรฐานซึ่งทาง STKS ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานต่างๆ ประกอบกับเอกสารความรู้และมาตรฐานสื่อดิจิทัล

อีกหัวข้อที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษา อาจารย์คือ การจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมดีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 150 ท่าน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายคนให้ความสนใจและเกี่ยวกับ OSS และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์ ซึ่งอาจารย์บุญเลิศได้ยกตัวอย่างกรณีการใช้ Social Networking ในแง่มุมต่างๆและให้ข้อคิดตลอดจนเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์ไว้หลายประเด็น ทิ้งท้ายด้วย Expert finder และ Open Source Reference Manager   Firefox ผสานกับ Zotero สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการบรรยายครับ

ประมวลภาพกิจกรรม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป