เวลาที่อ่านหนังสือเมื่อเจอหน้าที่ชอบ หรือเจอเรื่องที่ใช่ เราก็มักจะทำที่คั่นหนังสือ หรือ  Bookmark เอาไว้ เพื่อวันหลังจะได้กลับมาอ่าน แต่เมื่อสิ่งที่อ่านไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษแต่เป็นหน้าเว็บไซต์

ในโลกออนไลน์ทุกๆ วัน เราจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเป็นจดหมายข่าวหรือบทความออนไลน์ผ่านบริการ RSS newsfeeds หรือแม้แต่ลิงค์ที่เพื่อนร่วมงานบอกต่อผ่านทางอีเมล การทำ bookmark กับสารสนเทศออนไลน์ด้วยการสร้างโฟลเดอร์บนเบราเซอร์อย่างที่ผ่านมานั้น มีข้อจำกัดหลายข้อ เช่น เมื่อมีสารสนเทศที่เกี่ยวโยงในหลายๆ หัวข้อ ก็จะต้องบันทึกเรื่องนี้ซ้ำในโฟลเดอร์เรื่องนั้นๆ การค้นหาที่ยุ่งยากตามจำนวนของ bookmark ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ...จาก Bookmark ในแบบเดิมสู่  Social Bookmarking

7 สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับ Social Bookmarking

1. คืออะไร?
social bookmarking คือบริการบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยการ add bookmark ไว้บนเว็บไซต์ผู้ให้บริการ เพื่อรวบรวม จัดเก็บ แบ่งหมวดหมู่ สร้างคอลเลคชั่น สืบค้น และโดยเฉพาะเพื่อการแบ่งปันเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์แก่คนอื่นๆ ที่สนใจ

2. ที่มา?
แนวคิดของการแบ่งปัน bookmark ออนไลน์ เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. ค.ศ. 1996 ต่อมาในปีค.ศ. 1999 การให้บริการ bookmark ออนไลน์ก็เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรก มีหลายเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการการทำ social bookmarking ซึ่งต่างก็ได้พัฒนาฟังก์ชั่นน่าสนใจขึ้น เช่น สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดการ bookmark การไล่เรียงลำดับ จนถึงการส่ง bookmark แก่เพื่อนๆ ผ่านอีเมล จนถึงปีค.ศ. 2003 del.icio.us หนึ่งในผู้ให้บริการ ก็ได้บุกเบิก tagging และนิยามคำว่า social bookmarking ขึ้นเป็นครั้งแรก

3. หลักการทำงาน?
social bookmarking เป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการสารสนเทศออนไลน์ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยมี folksonomy ซึ่งเป็นคำที่ผู้ใช้ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อสื่อถึงเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ เพื่อแบ่งหมวดหมู่และช่วยในการค้นหา รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน ตลอดจนการใช้ tags เพื่อช่วยแยกหมวดหมู่ของเรื่องต่างๆ ออกเป็นกลุ่มก้อนที่ชัดเจน

4.ความน่าสนใจ?
ความน่าสนใจของ social bookmarking คือ การรวบรวม จัดเก็บ สารสนเทศออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก สามารถแบ่งหมวดหมู่ สร้างคอลเลคชั่น และเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีผลต่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะการค้นหาข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันลิงค์ที่น่าสนใจแก่เพื่อน หรือคนอื่นๆ ได้ ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ขยายองค์ความรู้เรื่องหนึ่งๆ ร่วมกัน หรือที่เรียกว่า CoP (Community of Practice) ชุมชนนักปฏิบัติ หรือแม้แต่การจัดอันดับให้กับเว็บเพจที่ได้รับความนิยมซึ่งวัดจากจำนวนผู้ เข้าชม ซึ่งโยงไปถึงการทำการตลาดออนไลน์

5.ข้อจำกัด?
เว็บ เพจหรือเว็บไซต์บางเว็บอาจจะไม่ถูกค้นเจอ เพราะการทำ tagging คือ tag บาง tag หายไปจากการสืบค้น เพราะการสะกดผิด tag 1 tag มีความหมายมากกว่า 1 หรือเรื่องคำเหมือน คำพ้อง เป็นต้น รวมถึงไม่มีเครื่องมือที่ช่วยบ่งชี้ หรือคัดกรอง tag ที่ลำดับขั้นสัมพันธ์กัน

6.ก้าวต่อไป?
จาก social bookmarking ที่เกิดขึ้นสามารถขยายไปสู่ การออกแบบฐานข้อมูลที่มีฟังก์ชั่นหรือระบบการ จัดการสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในสืบค้นและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการเรื่อง  folksonomy และ tagging การทำ bookmark กับสื่อรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ เช่น เสียง วิดีโอ หรือภาพ หรือการจัดกลุ่มเนื้อหาในเว็บไซต์ blog หรือแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นตัวอย่างในหลายๆ ที่

7.บรรณารักษ์/ห้องสมุดกับ  Social Bookmarking?
บรรณารักษ์ สามารถรวบรวม bookmark และจัดทำรายการเรื่องต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ หรือเพื่อแนะนำแหล่งสารสนเทศคัดสรรที่น่าสนใจ กำลังอยู่ในกระแส เพื่อให้บริการผู้ใช้ภายในห้องสมุด เป็นต้น

ที่มาของข้อมูล:
http://www.educause.edu/eli เข้าถึงเมื่อ 10 ม.ค. 2552
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmark เข้าถึงเมื่อ 10 ม.ค. 2552

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป