จากกระแสเว็บ 2.0 ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้อันส่งผลให้หลายๆ กิจกรรมบนเว็บอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดคำค้น หรือคำกำกับวัตถุใดๆ เช่น หน้าเว็บ ภาพ สื่อมัลติมีเดีย หนังสือ เอกสารให้ลักษณะคำอิสระ หรือคำที่ผู้ใช้สนใจมากกว่าการระบุคำค้น (Keyword) หรือหัวเรื่อง (Subject) โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยคำที่กำหนดโดยผู้ใช้นี้เรียกว่า Tag นั่นเอง

Tag มักจะถูกกำหนดในรูปของคำ โดยวัตถุหนึ่งชิ้นอาจจะถูกกำหนดด้วย Tag มากกว่า 1 รายการ ในระบบต่างๆ จะมีกำหนดกฎเกณฑ์การให้คำที่แตกต่างกันออกไป ส่วนมากใช้เครื่องหมาย comma คั่นระหว่างคำแต่ละคำ เช่น Tag, Keyword, Web 2.0, Tag Cloud ในขณะที่บางระบบใช้เครื่องหมายช่องว่าง space เป็นเครื่องหมายคั่นระหว่างคำ ซึ่งคำใดที่ประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบ เช่น Web 2.0 ก็ควรจะต้องพิมพ์ในเครื่องหมายคำพูด ดังนี้ Tag Keyword "Web 2.0" "Tag Cloud" เป็นต้น ....ผู้ใช้จะต้องสังเกตและศึกษาแนวปฏิบัติในแต่ละระบบด้วยตนเอง...

Tags

นอกจากนี้ระบบต่างๆ ที่พัฒนาตามเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ได้นำเอาคำจากผู้ใช้ดังกล่าวมาแสดงผลในลักษณะกลุ่มก้อน เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเห็นคำดังกล่าวได้ชัด อีกทั้งยังมีการใส่คุณลักษณะพิเศษ เช่น ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวหนา ตัวบาง รวมทั้งสีที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงถึงปริมาณของคำ กลุ่มของคำที่เป็น Tag นี้เรียกว่า Tags Cloud ดังตัวอย่าง

เอกสารศึกษาเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป