รวมเครื่องมือจัดการเอกสาร PDF ที่เป็นฟรีแวร์

  • CutePDF Writer ฟรีแวร์ช่วยแปลงเอกสารให้อยู่ในฟอร์แมต PDF 
  • PDFill PDF Tools ฟรีแวร์ที่มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ PDF หลายฟังก์ชัน เช่น รวมเอกสาร PDF (merge) แยกหน้าเอกสาร PDF ออกจากไฟล์ จัดเรียงหน้าใหม่ ลบหน้า เข้ารหัสเอกสาร หมุนเอกสาร จัดการเมทาดาทา ทำงานกับ watermark รวมทั้งการสร้างเอกสาร PDF ใหม่จากการนำเข้าแฟ้มภาพ หรือส่งออกเอกสาร PDF เป็นแฟ้มภาพ
  • Adobe PDF Creator Online บริการออนไลน์จากค่าย Adobe เพื่อแปลงเอกสารเป็น PDF
  • PDF reDirect v2 ฟรีแวร์ช่วยแปลงเอกสาร PDF ที่สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร ควบคุมคุณภาพของเอกสาร รวมเอกสาร PDF
  • PDFescape บริการออนไลน์จัดการเอกกสาร PDF 
  • PDFTools เครื่องมือช่วยเข้ารหัสเอกสาร PDF รวมเอกสาร PDF รวมทั้งการสร้างเอกสาร PDF
  • PDFCool _ PDF Creator and Converter เครื่องมือหลากหลายฟังก์ชันเกี่ยวกับเอกสาร PDF

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป