ค่าย iSpring ได้พัฒนา Freeware ที่น่าใช้ออกมากลุ่มหนึ่ง โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Free Quiz Maker ซึ่งเป็น Freeware ที่ช่วยให้การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ ทำได้สะดวก รวดเร็ว สามารถเลือกรูปแบบแบบทดสอบได้ทั้งแบบตัวเลือก ตัวถูก/ผิด สามารถเติมสูตรสมการ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดียประกอบได้ทั้งคำถามและคำตอบ ทำให้แบบทดสอบมีลูกเล่นที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมคะแนนในแต่ละข้อมูล เกณฑ์การคำนวณคะแนนในภาพรวม การสุ่มตัวเลือก รวมทั้งการทำงานบนมาตรฐาน SCORM สำหรับเผยแพร่ในระบบ eLearning ได้ด้วยเช่นกัน 

ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.ispringsolutions.com/free-quiz-maker

Free Quiz Maker

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป