“Startup America” เป็นโครงการริเริ่มของ Whitehouse ของประเทศสหรัฐอเมริกาในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา วัตถุประสงค์ของโครงการริเริ่มดังกล่าวคือ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมของชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดย Startup นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วยังจะเป็นการเพิ่มงาน และช่วยให้ประเทศรับมือกับปัญหาท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายของ Startup America คือ การเพิ่มจำนวนและขนาดของธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจ การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มงาน ของสหรัฐฯ ภายใต้โครงการริเริ่ม Startup America รัฐบาลได้อนุมัติกฎหมาย Small Business Job Act และกำหนดวันที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันผู้ประกอบการแห่งชาติ (National Entrepreneurs’ Day) โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกขนในการสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่โดย

  • ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วประเทศเช่น การให้งบประมาณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ และ Startup การแบ่งเบาภาระทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ฯลฯ
  • การให้การศึกษาและคำแนะนำแกผู้ประกอบการ โดยนอกจากจะเพื่อให้พวกเขาสามารถหางานได้แล้วยังสามารถสร้างงานได้อีกด้วย เช่น การจัดทำเว็บไซต์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ การจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ฯลฯ
  • สนับสนุนการนำผลการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีการลงทุนสูงถึง 148 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะช่วยให้เกิด Startup ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และอุตสาหกรรมใหม่
  • ระบุหาและกำจัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นให้แก่ Startup เช่น กระบวนการทางราชการที่ล้าสมัย ตัวอย่างโครงการของรัฐบาลสหรัฐฯ คือ การประชุม DC-to-VC Summits ที่เน้นด้านการลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์ การประชุมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำของรัฐบาล นักลงทุน นักนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ได้หารือและหาวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์

alt Download รายละเอียดเพิ่มเติม [327 KB]

โดย: บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง
ที่มา: https://www.whitehouse.gov/startup-america-fact-sheet
http://technology.nasa.gov/startup

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป