ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากขาดความระมัดระวังในการใช้งาน หรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จึงได้จัดทำคู่มือ “รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” และ “มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ให้เหมาะสม และปลอดภัย
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/view/1/สิ่งพิมพ์เผยแพร่

 

หรือ Download คู่มือได้โดยตรงที่

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป