ถึงแม้ว่า นันทพร แก้วบูชา [1] ได้ศึกษา เรื่อง การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่ หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย ตั้งแต่เมื่อปีการศึกษา 2531 ก็ตาม แต่เรื่องของหนังสือค้าง ยังคงมีอยู่ในห้องสมุด ซึ่งดูเหมือนเป็นของคู่กันกับห้องสมุด คงไม่มีห้องสมุดแห่งไหน ไม่มีหนังสือที่เป็น backlog อยู่เป็นแน่

ผลของการศึกษาของคุณนันทพร พบว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ (73.01%) มีหนังสือค้างดำเนินการ ปริมาณหนังสือค้างมีตั้งแต่ 30-6,000 เล่ม หรือคิดเป็น 0.1-81.91% ของจำนวนหนังสือทั้งหมด และเป็นหนังสือค้างมานานประมาณ 2-4 ปี ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากบุคลากรที่ทำหน้าที่ทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ และบุคลากรดังกล่าวมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ห้องสมุดได้รับหนังสือบริจาคจำนวนมาก ห้องสมุดมีหนังสือค้างสะสมมาตั้งแต่ระยะแรกตั้งห้องสมุด และปริมาณการจัดหาหนังสือของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

 

หนังสือค้างดำเนินการ หมายถึง รายการหนังสือในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ  หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ  ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

  1. บุคลากร  กล่าวคือ มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร บุคลากรใหม่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านทำรายการ บุคลากรมีเวลาในการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา ต้องปฏิบัติงานด้านอื่นๆ อีกด้วย บุคลากรไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้งานน้อยและล่าช้า รวมทั้งไม่มีความชำนาญในภาษาและเนื้อหาวิชาเฉพาะ
  2. การจัดหาหนังสือ ห้องสมุดมีการจัดซื้อหนังสือเป็นปริมาณมากๆ  รวมทั้งมีการรับบริจาคหนังสือ (Gift) และหนังสืออภินันทนาการ (Donations) จำนวนมากๆ และห้องสมุดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ปริมาณการจัดหาหนังสือและกำลังคนไม่สัมพันธ์กัน มีการจัดหาหนังสือเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่บุคลากรที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และลงรายการไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือไม่ได้สัดส่วนกัน
  3. ปัญหาการลงรายการ ผู้ปฏิบัติงานนำกฎเกณฑ์มาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่แตก
    ต่างกันออกไป และการลงรายการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัด และเป็นอุปสรรค์ต่อการเร่งดำเนินการลงรายการให้ทัน
  4. การจัดหมวดหมู่หนังสือ ความไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ของหนังสือ เนื่องจาก เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ
    อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเฉพาะวิชา ที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้

ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ บรรณารักษ์และผู้ใช้ห้องสมุด ต้องอาศัยบัตรรายการเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จะยิ่งไม่สามารถเข้าถึงหนังสือได้เลย จึงจำเป็นต้องมีวิธีการแก้ปัญหาระหว่างการทำบัตรรายการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้ได้สามารถเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ บรรณารักษ์ จึงมีวิธีการแก้ปัญหาหนังสือค้างการลงรายการด้วยวิธีที่เรียกว่า Fastcat ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม โดยกำหนดสัญลักษณ์ประจำหนังสือของแต่ละหมวดวิชา อาจจะยึดตามเลขหมู่ของระบบการจัดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ก็ได้ เช่น หมวดจิตวิทยา เป็น BF หมวดภาษาอังกฤษ เป็น PR เป็นต้น และกำหนดหมายเลขให้กับหนังสือในแต่ละหมวดวิชาไปตามลำดับ เช่น BF 1, BF2... แล้วนำออกให้บริการเป็นกลุ่มหนังสือพิเศษ เป็นเสมือนนิทรรศการหนังสือใหม่ โดยมีการพิมพ์ข้อความ "หนังสือใหม่-ติดต่อแผนกบริการ" ด้วยวิธีการนี้เองหนังสือที่เป็น Backlog ก็จะกลายเป็น Frontlog ผู้ใช้ได้เข้าถึงหนังสือได้อย่างรวดเร็ว ส่วนบรรณารักษ์จะพิจารณาจากหมายเลขที่กำหนดอยู่ในระดับต้นๆ ควรนำมาทำรายการได้ก่อนลำดับหลังๆ หรืออาจจะมีการกำหนดหนังสือโดยใช้อักษรนำหน้าของชื่อสาขาวิชา เช่น Accountancy ใช้ว่า AC ภายใต้สาขาวิชาแบ่งย่อยตามปี (ค.ศ.) ที่ดำเนินการ ตามด้วยตัวเลขซึ่งเริ่มต้นด้วย 1001 ถ้าเป็นฉบับเพิ่มเติม หรือฉบับซ้ำ ให้ใช้ตัวอักษร A,B,C,D แทนแต่ละเล่ม และใช้ตัวอักษร FC แทนคำว่า Fastcat ดังตัวอย่าง FC AC 73/1001 เป็นต้น

ขณะที่ปัจจุบัน เมื่อมีทรัพยากรสารสนเทศได้รับการจัดหาเข้ามาจะถูกนำเข้าระบบโดยอัตโมนัติ โดยเฉพาะการจัดซื้อ ส่วนหนังสือที่ได้รับจากการบริจาคหรือแลกเปลี่ยน อาจจะมีการทยอยนำเข้า ซึ่งจะเห็นว่ามีรายการดังกล่าวหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นคนลงรายการในเบื้องต้น ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการเมื่อทรัพยากรสารสนเทศได้รับการจัดหาเข้ามา จะได้รับการลงรายการตั้งแต่การจัดซื้อ ผู้ใช้ระบบจะเห็นกระบวนการของการลงรายการในเบื้องต้นว่า มีทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาให้ห้องสมุด ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่ได้ขึ้นชั้นให้บริการก็ตาม แต่ห้องสมุดส่วนใหญ่มักจะมีการให้บริการสารสนเทศเร่งด่วนในการนำทรัพยากรสารสนเทศรายการที่ยังมิได้ผ่านการลงรายการนำออกให้บริการโดยเร็ว เมื่อมีผู้ใช้ร้องขอ เช่น อาจจะให้บริการได้ทันที แล้วค่อยย้อนกลับมาทำรายการอย่างสมบูรณ์ในภายหลัง หรือมีระยะเวลาให้บริการสารสนเทศเร่งด่วน 3 วันทำการ โดยมีการลงรายการให้เสร็จสมบูรณ์ และพร้อมให้ผู้ใช้บริการยืมได้ทันที วิธีนี้ บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องกังวลกับการติดตามตัวเล่มมาลงรายการในภายหลัง การกำหนดระยะเวลา 3 วันทำการ นั้นเป็นการกำหนดระยะเวลาเผื่อเอาไว้ในการติดตามหาตัวเล่ม  เนื่องจาก บางครั้งจำนวนหนังสือเข้ามามาก ถ้าไม่มีระบบการจัดเก็บหนังสือที่เข้ามาให้ดี มีระบบที่ติดตามได้เร็ว ก็จะใช้เวลาในการหาตัวเล่มพอสมควร

จากประสบการณ์ในการหาตัวเล่ม เมื่อมีผู้ใช้บริการร้องขอใช้หนังสือรายชื่อนั้นอย่างเร่งด่วน นั้น แต่เดิมเมื่อครั้งผู้เขียนทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น แม้ว่า จะมีระบบการเก็บตัวเล่มที่ได้รับจากฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดีประมาณหนึ่งแล้วก็ตาม คือ มีการกำหนดว่า หนังสือที่รับเข้ามาในแต่ละงวด วันที่เท่าไร อยู่ที่ตู้ไหน แต่ก็ยังเป็นการกำหนดที่กว้างมาก เมื่อระบบเอื้อให้ผู้ใช้เห็นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการเบื้องต้น แล้วและสามารถทราบได้ว่า สถานภาพของรายการนั้นๆ อยู่ที่ไหนของห้องสมุด ทำให้เมื่อมีผู้ใช้ร้องขอ ทำให้มีปัญหาในการติดตามตัวเล่ม จึงได้มีวิธีการแก้ปัญหา โดยเมื่อมีหนังสือเข้ามาให้กำหนดเลขเพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งของหนังสือว่าอยู่ที่ตู้ไหน เป็นลำดับที่เท่าไรของหนังสือในตู้นั้น และลงเลขดังกล่าวไว้ในระบบตามรายการหนังสือนั้นๆ ด้วย เช่น ต 1/12 หมายถึง หนังสือรายชื่อนั้นๆ ถูกจัดเก็บอยู่ที่ตู้ที่ 1 เป็นลำดับที่ 12 เมื่อมีผู้ใช้ต้องการ และบรรณารักษ์สืบค้นแล้วก็จะทราบได้ทันทีว่า หนังสือที่ถูกร้องขอนั้นอยู่ที่ตู้ที่ 1 เป็นลำดับที่ 12 ก็สามารถติดตามตัวเล่มมาลงรายการและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

รายการอ้างอิง

[1] นันทพร แก้วบูชา. 2531. การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือค้างในขั้นตอนงานทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป