Digital Object Identifie หรือ DOI รหัสที่กำหนดขึ้น เพื่อระบุที่อยู่หรือที่จัดเก็บของสารสนเทศิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยในการจัดเก็บ สืบค้น และเข้าถึง รวมถึงธุรกิจตลาดสิ่งพิมพ์ออนไลน์

altDOI เป็นคำย่อของ Digital Object Identifier คือ ชื่อหรือรหัสที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อระบุชื่อ ตำแหน่ง หรือที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เผยแพร่และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต DOI ถูกเปิดเผยตัวครั้งแรกเมื่อปี 1997 ในงาน Frankfurt Book Fair โดยในระยะแรก The Association of American Publishers (AAP) เป็นผู้พัฒนา จนกระทั่งปี 1998 International DOI Foundation (IDF)  รับไปพัฒนาต่อ

DOI มีการทำงานในลักษณะนามานุกรมกลาง ที่จัดเก็บที่อยู่ของ URL โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการ DOI คือ Handle system  ซึ่งพัฒนาโดย Corporation for National Research Initiatives (CNRI) 

วัตถุประสงค์ของ DOI หลักๆ คือ การสร้างรหัสประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแต่ละชื่อ ให้สัมพันธ์กับระบบ resolution เพื่อช่วยกำหนดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนั้นๆ บนอินเทอร์เน็ต และการแก้ปัญหาที่อยู่ของสารสนเทศดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึง (Dead link)

สำหรับ  DOI name มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ The Prefix และ The Suffix

alt

The Prefix คือ ชุดรหัสที่ Registration Agency กำหนดขึ้น Registration Agency หรือ RA คือ องค์กรที่ได้รับมอบอำนาจจาก IDF ในการให้บริการรหัส DOI แก่ผู้ขอรับบริการ จากตัวอย่าง The Prefix คือ DOI:10.1002
โดย RA ที่ให้บริการในปัจจุบัน คือ

 1. CrossRef 
 2. mEDRA 
 3. OPOCE หรือ Office of Publication of the European Union
 4. R.R. Bowker
 5. DataCite
 6. Wanfang Data Co., Ltd.

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.doi.org/registration_agencies.html

ส่วน The Prefix คือ ชุดรหัสที่ สำนักพิมพ์หรือผู้ขอใช้บริการร่วมกำหนด จากตัวอย่าง The Prefix คือ adsc.20090498

องค์ประกอบของ DOI และระบบการทำงาน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

 1. Numbering ให้รหัสหรือชื่อของรายการ (Entry) ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนั่นเอง
 2. Description หรือ คำอธิบายรายละเอียดของรายการ (Metadata) ผ่าน data model
 3. Resolution ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์กลางที่เรียกว่า Handle system ทำให้รหัส DOI เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
 4. นโยบายการดำเนินการที่สัมพันธ์กับ Business model


ประโยชน์ของ DOI

 1. การค้นหาข้อมูล สารสนเทศได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเกิดที่อยู่หรือที่จัดเก็บข้อมูลที่ถาวร
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเว็บไซต์
 3. การทำการตลาดสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้สะดวกและกว้างขวางขึ้น รวมถึงการขายข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น เช่น การขายข้อมูลบางส่วน เช่น ภาพ สารบัญ เนื้อหาบางบทบางต้น เป็นต้น
 4. สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้ในรูปแบบใหม่


หากสนใจขอรหัส DOI นั้นเริ่มตั้งแต่ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถขอ DOI ได้กันก่อน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์รูป ไฟล์เสียง หรือแม้แต่ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยการขอ DOI นั้นมี 3 ลักษณะ คือ

 1. สมัครเป็นองค์กรที่รับจดทะเบียน หรือ เป็น Registration Agency (RA) เอง โดย RA จะต้องเป็นสมาชิกของ IDF บวกค่าสมาชิกรายปี 35,000 US$ (ราคาสมาชิกจะลดลงหาก RA สามารถให้บริการจดทะเบียน DOI มากกว่า 10 ล้านชื่อ) ค่าบำรุงรักษา 0.01 US$ สำหรับรหัส DOI 5 ล้านชื่อแรก และ 0.005 US$ สำหรับรหัส DOI ตั้งแต่ 5 ล้านชื่อขึ้นไป
 2. สมัครเป็นสมาชิกของ RA  250 US$ สำหรับ Prefix แก่สำนักพิมพ์บวกค่าสมาชิกรายปี 500 US$ (สำหรับการจดทะเบียน DOI ไม่เกิน 999 รายการ) และ 1000 US$ (สำหรับการจดทะเบียน DOI ถึง 4,999 รายการ)
 3. สมัครผ่านตัวแทนรับจดทะเบียนของ RA ที่เรียกว่า Reseller partner ตัวอย่าง Reseller partner http://doieasylink.net มีค่าลงทะเบียนรายปีที่ 9.95 US$


แต่จะเห็นว่าหน่วยงานที่รับเป็น RA ในเอเชียนั้นมีเพียงหน่วยงานเดียวคือ Wanfang Data Co., Ltd. ซึ่งอยู่ที่ประเทศจีน แล้วการเป็น Registration Agency สำหรับประเทศไทย นั้น รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน ได้ให้ข้อเสนอ กรณีหากประเทศไทยจะทำหน้าที่ในการเป็น Registration Agency หรือ RA ว่า

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
 2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อหาและสร้างพันธมิตรร่วมและทำข้อตกลงร่วมกัน
 3. จัดทำ Business Model
 4. แจ้งความจำนงและทำ Business model เสนอต่อ IDF

ที่สำคัญคือความตระหนักและความพร้อมของไทย

ที่มาข้อมูล :
น้ำทิพย์ วิภาวิน. การสัมมนา เรื่อง Digital Information & DOI (2550 : ปทุมธานี). Digital Information & DOI : เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Digital Information & DOI วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 110 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย. ปทุมธานี : ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
http://www.doi.org/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป