งานวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศ (Cataloging) เป็นงานหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ แต่สิ่งนี้เป็นเพียง "ความคิด" หรือคือสิ่งที่ "ปฏิบัติ" ของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์และลงรายการ (Cataloger)

งานวิเคราะห์และลงรายการสารสนเทศ (Cataloging) หมายถึง การพรรณาลักษณะทางกายภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ และพิจารณาแยกแยะเนื้อหาและแนวคิดที่นำเสนอในสารสนเทศ เพื่อกำหนดกลุ่มคำหรือศัพท์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนสารสนเทศนั้น เพื่อการจัดเก็บสารสนเทศ การค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ ตลอดจนการระบุตำแหน่งในการสืบค้น และแสดงเนื้อหาของสารสนเทศ

แม้ว่าการลงรายการจะมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึง สารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยมุ่งที่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่ก็ยังคงพบว่ามาตรฐานการลงรายการนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้า ใจและความต้องการของผู้ใช้ เช่น การกำหนดหัวเรื่องที่ผู้ใช้อาจนึกไม่ถึง ตัวอย่าง e-Government รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ถูกแทนด้วยหัวเรื่อง อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ  อย่างไรก็ตามบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ ก็มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์เพราะไม่รู้ว่าผู้ใช้คือใคร มีความต้องการอะไร อย่างไร จึงเชื่อว่าการเดินตามมาตรฐานของการวิเคราะห์และลงรายการจะเป็นวิธีที่ดีที่ สุด บวกกับความคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการวิเคราะห์

แล้วห้องสมุดเคยสำรวจ ศึกษา และนิยามผู้ใช้บริการของตนเองหรือไม่และเพียงพอแล้วหรือยัง?

เราอาจพบว่ามีผู้ใช้รายการทรัพยากรห้องสมุดที่แตกต่างและหลากหลาย แล้วการลงรายการสนับสนุนปัจจัยนี้มากแค่ไหน? ดังนั้นการเข้าใจความต้องการสารสนเทศ พฤติกรรมการค้นหาและการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ รวมถึงการเคารพในความต่างของผู้ใช้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างสรรค์รายการทรัพยากรสารสนเทศบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของ ผู้ใช้

ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นใน Library of Congress ที่มีการปรับปรุงหัวเรื่องและหมวดหมู่ เนื่องจากได้รับข้อเสนอว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้ หลัก เช่น หัวเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ชาย ผิวขาว และชาวคริสต์ เป็นต้น

เมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ก็นำไปสู่การทบทวนและกำหนดนโยบายการวิเคราะห์ และลงรายการสารสนเทศ เช่น การเพิ่มหัวเรื่องสำหรับคอลเลคชั่นพิเศษ การเพิ่มรายการเพิ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ โดยเฉพาะเพื่ออธิบายความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของผู้ใช้

อีกหนึ่งแนวคิดในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สำหรับการลงรายการ คือ Socio-cognitive คือ รูปแบบการลงรายการที่ไม่ได้พุ่งไปที่รูปแบบของสื่อ แต่อยู่ที่โดเมน (Domain) เพื่อเข้าใจความคิดและขอบเขตการค้นหา รวมถึงคำและวลีที่โดเมนใช้

ตัวอย่างการลงรายการ "นวนิยาย" ตามกลุ่มผู้ใช้ที่ต่างกันสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และห้องสมุดประชาชน

  1. ห้องสมุดโรงเรียน ครูก็อาจต้องการข้อมูลว่านวนิยายแต่ละชื่อเรื่องนั้นเหมาะที่จะแนะนำนักเรียนชั้นใด กลุ่มใด
  2. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษา อาจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับฉบับพิมพ์พิเศษ ผู้แปล คำนิยม และบทวิจารณ์
  3. ห้องสมุดประชาชน อาจต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล


จะเห็นว่าโดเมนที่ต่างกัน ความต้องการข้อมูลก็ต่างกัน

ดังนั้นการศึกษาและนิยามกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีความต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะการเข้าใจและเคารพในความต่างของความต้องการ ในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์มาตรฐานการลงรายการเพื่อตอบคำถามและความต้องการผู้ใช้จึงเป็น การบ้านที่สำคัญสำหรับห้องสมุดและบรรณารักษ์ลงรายการ

จากผลการสำรวจ ของ OCLC เมื่อปี 2005 ว่าด้วยประเด็น  College Students Perceptions of Libraries and Information Resources ปรากฎว่า นักเรียน นักศึกษาเลือกที่จะเริ่มสืบค้นข้อมูลที่ Search engines เป็นที่แรกคิดเป็น 89% ในขณะที่เว็บไซต์ห้องสมุด หรือ Online Library Catalog ได้ใจเพียง 2% เท่านั้น

ที่มาข้อมูล :
Hoffman, Gretchen L. "Meeting Users' Needs in Cataloging: What is the Right Thing to Do?". Cataloging & Classification Quarterly. 47: 631-641, 2009.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป