มีโอกาสได้ร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเรื่อง การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า วันที่ 3-4 กันยายน 2552 ด้วยเหตุผลอยากรู้คำตอบจากหัวข้อบรรยายต่างๆ บางเรื่องก็พอทราบมาบ้างแล้ว บางเรื่องห้องสมุด STKS ของเราก็กำลังดำเนินการอยู่ แต่เรื่องที่น่าสนใจคือหัวข้อ "ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย" สิ่งที่ STKS กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นี้ตรงงกับที่นักวิจัยอยากได้รึเปล่านะ

อ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ "ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย" อ.ณรงค์ฤทธิ์ เป็นนักวิจัยที่ไม่ค่อยได้ใช้บริการห้องสมุดสักเท่าไร ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งตัวอาจารย์เองก็ไม่ทราบว่านักวิจัยท่านอื่นๆ มีความคิดเช่นเดียวกันหรือไม่ จึงได้สัมภาษณ์บุคลเหล่านั้นมาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบกัน โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นคำถาม คือ

 1. ห้องสมุด คือ อะไร ? ตอบ : แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ที่เก็บหนังสือ และสมุด เงียบมาก น่ากลัว
 2. คุณเข้าห้องสมุดบ่อยแค่ไหน ? ตอบ : เข้าบ้างบางครั้ง
 3. ส่วนใหญ่คุณเข้าห้องสมุดไปทำอะไรในห้องสมุด ? ตอบ : หาข้อมูล ดาว์โหลด Paper อ่านหนังสือ นอน เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์

ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่ใน 3 ประเด็นนี้จะคล้ายกันทุกคน โดยหลายท่านไม่มีความจำเป็นต้องเข้าห้องสมุดเพราะไม่มีสิ่งที่ต้องการให้นักวิจัยเหล่านั้น นักวิจัยหลายท่านมีความลำบากในการเดินทางไกล และไม่มีเวลา เพราะฉนั้นบริการที่มีในห้องสมุนั้นต้องแก้ไขให้ตรงจุดที่นักวิจัยต้องการ ในฐานะที่ STKS เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย ก็ต้องให้ความสำคัญกันหน่อย

นักวิจัยส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดมีบริการวารสารทางวิชาการให้มากขึ้น มีดาว์โหลด Full text e-book และ e-journals รวมถึงหากดาว์โหลด Paper ไม่ได้ต้องมีบริการการสั่งเอกสารให้ ประสานกันระหว่างเครือข่ายห้องสมุดทั้งในแะต่างประเทศ และที่สำคัญคือความรวมเร็วของบริการ ซึ่งบางครั้งกล่าวจะได้เอกสารก็หายอยาก!

เมื่อเราได้รู้ถึงคำตอบว่านักวิจัยมีความต้องการอะไรแล้ว ยังมีคำถามและข้อเสนอแนะจากนักวิจัยที่ให้ห้องสมุดหันกลับมาดูตนเองว่า เป็นอย่างไร เพื่อหาคำตอบมาพัฒนาบริการให้ทันสมัย และตรงใจผู้ใช้บริการมากขึ้น

 1. ห้องสมุดมีคามสำคัญ และประโยชน์กับนักวิจัยอย่างไร ? ใครใช้ห้องสมุดมากทีสุด และห้องสมุดของเรามีประสิทธิภาพแตกต่างกับห้องสมุดที่อื่นๆ อย่างไร?
 2. ห้องสมุดมีเครือข่ายอะไร กับหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ
 3. Online service ดีจริงหรือ ?
 4. การพัฒนางานบริการ ทั้งบรรณารักษ์ และ database เช่น บรรณารักษ์ยิ้ม ไม่ดุ มีบริการ Onestop service

นอกจากผู้ให้บริการในห้องสมุดต้องหาคำตอบเหล่านี้เพื่อนำมาพัฒนาบริการแล้ว หากให้ตรงใจนักวิจัยมากขึ้น ห้องสมุดต้องตั้งโจทย์คำถาม และให้กับตนเอง ว่านักวิจัยต้องการอะไรจากห้องสมุด เช่น แหล่งหาโจทย์วิจัย แหล่งหาคำตอบ แหล่ง interactive discussion แหล่งบรรจุและรวบรวมฐานข้อมูลในการสืบค้น (online databases) รวบถึงความรู้ในการเขียนโครงการวิจัย เป็นต้น หากมีการประชุมระหว่างบรรณารักษ์กับนักวิจัย จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น และมีทรัพยากรที่ตรงใจนักวิจัยมากขึ้น โดยวิทยากรแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดต้องทำตัวเป็นนักวิจัย และหามีการรวบรวมข้อมูลที่นักวิจัยต้องการก็จะดีมาก เช่น โจทย์วิจัยที่นักวิจัยต้องการ มีใครทำมาบ้างแล้ว วารสารเล่มใดเหมาะสมกับงานวิจัยประเภทใด รวมถึงการเปิดอบรมให้นักวิจัยใช้ฐานข้อมูลเป็น สืบค้นเป็น เขียนโครงการวิจัยได้ เป็นต้น

สุดท้ายนี้วิทยากรได้ฝากข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุด และเป็นโจทย์วิจัยสำหรับบรรณารักษ์อีกด้วย

 • มีการจัดทำ ranking of libraries in Thailand (อาจนำไปสู่ Thailand Outstanding Library Awards)
 • มีการจัดทำ FQA และ web-bords เพื่อลดงาน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย คำถามจะบอกการบริการห้องสมุด
 • บรรณารักษ์มีการทำวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการของห้องสมุด
 • บริการ E-learning lessons ของรายวิชาในมหาวิทยาลัย
 • แหล่งให้ความรู้ และแหล่งข้อมูลสำหรับดัชนีวัดคุณภาพต่างๆ รวมถึงการตีพิมพ์ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น e-journals และจรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย

หลากหลายคำถาม และข้อเสนอแนะที่ท่านวิทยากรนำมาบรรยาย STKS มีคำตอบให้แล้วคะ คงต้องลองมาใช้บริการกันดูว่าตรงใจนักวิจัยหรือไม่

ห้องสมุดในฝันของนักวิจัย เป็นเพียงหัวข้อหนึ่งในการจัดการเปลี่ยนแปลงก้องสมุด เท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งเอกสารประกอบการประชุมได้มีให้บริการในห้องสมุด STKS ด้วยนะคะ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป