"การเปลี่ยนแปลง" คือ? ความท้าทาย หรือ ความหวาดกลัว วิถีใหม่ที่ดีกว่า หรือ ความร้าวฉาน การลดค่าใช้จ่าย หรือ การสิ้นเปลือง เรียนรู้หลักพื้นฐานการจัดการการเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยฮ่องกง มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 200 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียของ QS Asian Universities Ranking 2009 และ อันดับที่ 93 จาก Top 200 Colleges and Universities in the world/top200

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ : กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง คือหัวข้อการบรรยายของ Dr. Anthony Ferguson บรรณารักษ์และประธานกลุ่มองค์ความรู้ เพื่อช่วยให้ประชาคมมหาวิทยาลัยฮ่องกงมีข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้นและช่วยพัฒนากลยุทธ์ที่ดี กว่าในการใช้สารสนเทศและ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ประธานสมาพันธ์ห้องสมุดดิจิทัลแปซิฟิกริม และปี 2008 ได้รับเลือกจากสมาชิกสมาคมเป็นให้เป็นกรรมการ OCLC

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง ประกอบด้วยห้องสมุดกลาง 1 แห่ง ที่รวบรวมสารสนเทศด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องสมุดสาขา 6 แห่ง ด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ และภาษาจีน แบ่งเป็น หนังสือ 2.8 ล้านเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.7 ล้านเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 44,417 ชื่อ และ ฐานข้อมูล 602 ฐาน โดยมีบุคลากรประมาณ 230 คน จำนวนนี้มีบรรณารักษ์วิชาชีพ 32 คน ในปี 2006 OCLC จัดอันดับให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง เป็นอันดับที่ 1 ของ Top 10 original catalogers ในปี 2006

การเปลี่ยนแปลงองค์กร Dr. Anthony Ferguson เน้นสิ่งสำคัญก่อนอื่นใด คือ การเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลต่อผู้รับผิดชอบการจัดการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่

  1. คนที่ต่างกันย่อมมีปฏิกิริยาต่อต่างกัน บางคนชอบ/ไม่ชอบ บางคนยอมรับ/ปฏิเสธและต่อต้าน ดังนั้นจึงต้องสร้างพันธมิตรกับคนที่ปฏิเสธและต่อต้าน สนับสนุนพันธมิตรเพื่อให้รู้จักกันยิ่งๆ ขึ้น
  2. ทุกคนต้องการบรรลุความต้องการพื้นฐาน ต้องการจัดการชีวิตตัวเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการความเปลี่ยนแปลงและต้องการรู้ว่าจะเกิดอะไรกับตัวเอง ฉะนั้นการเข้าใจความต้องการคนเหล่านี้และทำให้เกิดผลจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งลงมือ
  3. การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นคู่กับการสูญเสียเสมอ ซึ่งเส้นโค้งของความสูญเสียเริ่มจาก ตระหนก โกรธเคือง ปฏิเสธ ยอมรับ และบำบัด ซึ่งการเข้าใจว่าคนเราผ่านเส้นทางการเปลี่ยนแปลงช้าเร็วต่างกัน และใช่ว่าทุกคนจะผ่านไปได้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
  4. จัดการความคาดหวังด้วยความเป็นจริง ความหวัง คำมั่นที่ให้ไว้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง เราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งที่สัญญาไว้จะเป็นจริง
  5. ขจัดความกลัวให้ได้ โดยใส่ใจความรู้สึกและหาทางบรรเทาความกลัวด้วยความจริงจังและจริงใจ

5 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์มหาวิทยาลัยห้องฮ่องกง

  1. รวมงานเทคนิคของแผนกสิ่งพิมพ์ภาษาจีนกับภาษาตะวันตกเข้าด้วยกัน บุคลากรบางคนโดยเฉพาะแผนกสิ่งพิมพ์ภาษาจีนมองว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงด้านคุณภาพงาน เสียเพื่อนร่วมงานเดิม และถูกรุกล้ำข้ามฝ่าย ขณะที่บางคนเห็นว่าเป็นโอกาสดีในการช่วยกันจัดการสิ่งพิมพ์ที่อยู่ระหว่างลงรายการ ในส่วนของความต้องการส่วนตัวห้องสมุดเอเชียต้องการความเป็นอัตลักษณ์ แต่ต้องจบลงด้วยการแปรสภาพเป็นกลุ่มเล็กๆ รวมถึงมีการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษร่วมกันในการทำงาน ดังนั้นจึงต้องเน้นการสื่อสารถึงเหตุผลจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมบ่อยๆ เพื่อให้หน่วยงานใหม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น แต่ความสูญเสีย คือ ห้องสมุด Fung Ping Sang เสียตำแหน่งบุคลากร และเสียบริการบางส่วนที่เคยให้แก่ลูกค้า
  2. การเปลี่ยนระบบการวิเคราะห์เลขเรียกหนังสือสำหรับสิ่งพิมพ์ภาษาจีนและภาษาอื่นๆ ของเอเชีย บุคลากรบรรณารักษ์งานวิเคราะห์เลขเรียกหนังสือและบรรณารักษ์งานบริการอ้างอิงกังวลใจในการทำงาน เพราะมีทรัพยากรที่วิเคราะห์ด้วยระบบเดิมถึง 750,000 เล่ม การจัดการการเปลี่ยนแปลง กรณีนี้คือการมีที่ปรึกษาช่วยในการตัดสินใจ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนระบบการจัดหมวดหมู่ LC และมีครูมาสอนซ้ำพร้อมแนะนำจนกระทั่งทำได้ด้วยความผ่อนคลาย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถคัดลอกการวิเคราะห์เลขเรียกหนังสือได้ 20-25% ของหนังสือใหม่ทำให้ช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นคู่กับความสูญเสียเสมอ คือ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เลขเรียกหนังสือระบบเก่าไม่จำเป็นต่อไป และบุคลากรอาวุโสบางรายลาออก
  3. การเปลี่ยนผู้ทำงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากทำบางเวลาเป็นเต็มเวลา และรวมอำนาจ ปฏิกิริยาของบุคลากรคนที่ทำงานบางเวลาบางคนเสียใจเพราะต้องออกจากตำแหน่ง เสียตำแหน่ง เสียการเคารพนับถือ แต่คนอื่นๆ ดีใจ เพราะมีงานประจำยุ่งมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ชั้นต้นสบายใจเพราะเห็นโอกาสความก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้ก็ต้องการการอบรมเพิ่มเติม เพราะเกรงปฏิกิริยาจากคณะจึงต้องการแสดงคุณค่าของตนเอง ดังนั้นบุคลากรระดับสูงจะไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาอีกต่อไปจึงต้องสร้างความมั่นใจแต่ ไม่ควรสัญญามากเกิน ซึ่งจะค่อยๆ เห็นความแตกต่างไปจากเดิมที่เกิดขึ้นกับตนโดยเฉพาะด้านบวกที่เกิดขึ้น
  4. ย้ายทีมงานเทคนิคไปทำงานนอกมหาวิทยาลัย กรณีนี้หัวหน้างานเกรงการสูญเสียผลิตภาพ จนทำให้เกิดการซุบซิบนินทาถึงสาเหตุที่แท้จริงในการย้ายดังกล่าว ซึ่งความสูญเสีย คือ โอกาสพบเพื่อนๆ ในส่วนงานอื่นๆ ที่เคยเป็นมา และความคล่องตัวในการประสานงานกับงานอื่นๆ ในห้องสมุด ขณะที่การจัดการเรื่องนี้ คือ การออกจดหมายข่าวเพื่อให้มีช่องทางถามปัญหา-หาคำตอบ จัดประชุมบ่อยๆ เพื่อเปิดโอกาสการถกเถียงกัน ตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมถึงพาทีมงานไปรับประทานอาหารกลางวันและเปิดโอกาสให้เดินสำรวจหน่วย งานใหม่และชุมชนรอบๆ
  5. กลุ่มห้องสมุด JULAC 8 แห่ง ตกลงใจร่วมกันเก็บทรัพยากรที่มีการใช้งานน้อยไว้รวมกัน บางคนว่าห้องสมุดขาดอาคารใหม่จึงต้องการความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐ และห้องสมุดเล็กๆ มีปัญหาพื้นที่ไม่มากนัก แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีความต้องการที่ต่างกัน เช่น ห้องสมุดขนาดเล็กๆ รู้สึกว่าถูกบีบให้ต้องร่วมมือขณะที่ความต้องการของตนไม่ได้รับความสนใจ รัฐเองก็ต้องการประหยัดงบประมาณและไม่ต้องการให้ห้องสมุดเรียกร้องขอพื้นที่ เพิ่มเติม ปัญหานี้มีทางออกคือ ห้องสมุดต้องตรวจสอบซ้ำให้มั่นใจว่าสิ่งที่ส่งไปเก็บยังคงเป็นของตน ห้องสมุดมีสิทธิ์เลือกว่าจะส่งอะไรไปบ้างเพื่อลดความรู้สึกว่าถูกบังคับ และแจ้งให้รัฐทราบว่าห้องสมุดจะไม่เก็บเรื่องซ้ำกันแต่อย่างไรก็ต้องซื้อทรัพยากรเพิ่มอีกตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ความสูญเสียกรณีนี้ คือ สูญเสียความสามารถในการสำรวจทรัพยากรทั้งหมดที่มี

สิ่งที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ คือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การไม่ได้ให้ภาพจริงถึงสิ่งที่รออยู่สำหรับบุคลากรที่ต้องการพบกับการเปลี่ยนแปลง การคาดเดาเองว่าเพื่อนร่วมงานเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น และผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่คนตัดสินใจแต่กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งไม่ได้อยู่หน้างาน ขาดความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารไม่มีข้อสงสัยเรื่องผลดีจากการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้ปฏิบัติงานขาดหลักฐานช่วยสร้างความเชื่อมั่น

สิ่งที่ควรทำ คือ สร้างความชัดเจนให้มากขึ้น

สิ่งที่ทำถูกต้อง คือ การตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเริ่มการจัดทำประเด็นที่ต้องดำเนินการ จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่กรรมการพนักงานสัมพันธ์จัดขึ้นค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น และกรรมการพนักงานสัมพันธ์จัดประชุมเพื่อให้ฝ่ายบริหารรายงานสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

ส่วนตัวมองว่าแต่ละคน แต่ละที่มีธรรมชาติ และปัจจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง และแม้ว่าความสูญเสียนั้นจะเกิดขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้มันคุ้มค่ามากที่สุด แต่เจ็บปวดน้อยที่สุด

ที่มาข้อมูล : "การจัดการการเปลี่ยนแปลงห้องสมุดในทศวรรษหน้า (Change management of libraries in the next decade)"การประชุมวิชาการประจำปี 2552 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3-4 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป