ห้องสมุดเป็นเพียงบ่อพัก/ที่พักของสารสนเทศทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ สื่อดิจิทัล ฯลฯ นั่นหมายถึง ห้องสมุดไม่มีสาระความรู้หรือเนื้อหาเป็นของตนเอง เป็นที่เก็บความรู้ของคนอื่น ประการสำคัญ บรรณารักษ์ไม่ได้เป็นคนสร้างเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในห้องสมุดซึ่งเนื้อหา ต่างๆ มีอยู่มากมายมีทั้งที่เป็น Global และ Local คง จะหมดยุคที่มีผู้ใช้เดินเข้าในห้องสมุดด้วยความภาคภูมิใจว่าห้องสมุดเป็น ภูมิปัญญาของแผ่นดิน แล้วบรรณารักษ์จะมีบทบาทอย่างไร ที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและห้องสมุดขึ้นมา บรรณารักษ์ในยุคนี้ น่าจะเป็นผู้ที่ “provide market place for knowledge” ตลาดในที่นี้ คือ ห้องสมุด/คลังความรู้ ในเมื่อตลาดไม่ใช่คนสร้างสินค้า ตลาดเป็นที่โชว์สินค้าของนักวิจัย ของอาจารย์ บรรณารักษ์จะทำอย่างไรให้ห้องสมุด/คลังความรู้ เป็นตลาดเพื่อจะโชว์ knowledge ของนักวิจัยได้

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป