เทคโนโลยีบาร์โคด และอาร์เอฟไอดี ได้เข้ามามีบทบาทและอำนวยความสะดวกสำหรับห้องสมุดที่นำมาใช้ในการบริการ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด แต่คุณสมบัติของบาร์โคดแบบ 1 มิติ มีข้อจำกัดในเรื่องการบรรจุได้น้อย ทำให้ไม่สามารถบรรจุข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ห้องสมุดให้บริการได้ ส่วนเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี แม้ว่าจะมีหลักการทำงานคล้ายกับบาร์โค้ด แต่ด้วยศักยภาพของอาร์เอฟไอดี ที่สามารถอ่าน บันทึก แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังได้ และส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จึงทำให้ห้องสมุดนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี มาใช้กับการยืม-คืน การป้องกันการขโมย การสำรวจหนังสือ การจัดชั้น แต่เนื่องจากประเด็นหลักของป้ายอาร์เอฟไอดีที่มีราคาแพง ดังนั้น ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันพัฒนา 2D Barcode เพื่อให้รองรับการยืม-คืนหนังสือขึ้น อ่านรายละเอียด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป