โลกของวงการวิชาการในระดับสากล ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยต่าง ๆ ถือเป็นความรู้สำคัญที่ต้อง ติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในวงการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ว่ามีแนวโน้ม หรือมีพัฒนาการไปในทิศทางใด ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูล / ความรู้ จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในรูปฐานข้อมูลออนไลน์ดิจิทัลสามารถช่วยในการศึกษา ค้นคว้า และยังเป็นแหล่งฐานข้อมูลที่เชื่อถือและอ้างอิงได้

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างประเทศ นับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัย วิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยสายวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท./ STKS) ดำเนินการบอกรับ / จัดหา เพื่อให้บริการแก่นักวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลระดับชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในวงการศึกษาวิจัย และวิชาการ อ่านรายละเอียด
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป