คนตาบอด ผู้ิพิการทางสายตา  ไม่เพียงแต่มีความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้ว ยังไม่สามารถดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือที่ชอบได้ แต่ Ubiquitous library ช่วยให้คนตาบอด สามารถอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นเวลาใด หรือจะอยู่ที่ไหนก็ตาม The LG DTB Library ได้ ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เป็นห้องสมุดสำหรับคนตาบอด คนที่มีปัญหาทางสายตา  ผู้ที่มีปัญหาในการอ่าน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถอ่านหนังสือได้สะดวกผ่าน Ubiquitous technology

LG Sangnam Library ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 ซึ่งนับว่าเป็นห้องสมุดดิจิทัลแห่งแรกของเกาหลีใต้ ที่ได้รับการพัฒนาแบบที่เรียกว่าเต็มพิกัด (full-scale) นับตั้งแต่เปิดห้องสมุดแห่งนี้ มีบุคลากรในวงวิชาชีพของห้องสมุดจำนวน 4,500 คน จาก 1,000 หน่วยงาน เข้าเยี่ยมชม เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า LG Sangnam เป็นห้องสมุดที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับห้องสมุดแห่งอื่น อ่านรายละเอียด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป