การอบรม เรื่อง Increasing and Capacities of Libraries & Archives on Information Access เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ มีทักษะในการใช้ความรู้และสารสนเทศ เป็นการเสริมความรู้ด้าน Information literacy โดยมีเนื้อหาที่เน้นในด้านการสร้างความตระหนัก การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิทัล ในส่วนของ Information Literacy มีการนำหลักการของ The Big 6,  Seven Pillars และ Empowering Eight อ่านรายละเอียด

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป