การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับทรัพยากรสารสนเทศ โดยบรรณารักษ์จะมีหลักเกณฑ์ในการลงรายการทางบรรณานุกรมตามแบบแองโกล อเมริกัน ฉบับพิมพ์ปรับปรุง ครั้งที่ 2  การลงรายการสำหรับบุคคล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

การลงรายการสำหรับบุคคลโดยทั่วไป ให้เลือกชื่อซึ่งเป็นรู้จักกันทั่วไป (22.1A) การเลือกชื่อดังกล่าว จะดูจากหน้าปกในของงานที่บุคคลนั้นทำออกมาในภาษาของตน (22.1B) อาจจะเป็นชื่อจริง นามแฝง ชื่อตำแหน่งขุนนาง ชื่อเล่น ชื่อย่อ หรือชื่อตำแหน่ง ยศ ต่างๆ ให้ถือว่าเลขโรมันที่ติดมากับสมญานาม (given name) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ

ถ้าบุคคลเป็นที่รู้จักกันมากกว่า 1 ชื่อ เนื่องจากผู้แต่งบางคนเปลี่ยนชื่อ บางคนใช้นามแฝงมากกว่า 1 ชื่อ จะเลือกรูปแบบของชื่อล่าสุด นอกจากจะมีเหตุผลว่า ชื่อที่ใช้ก่อนหน้านี้จะเป็นที่รู้จักกันมากกว่า (22.2B)

เช่น Jacqueline Onassis

ไม่ใช่ Jacqueline Bouvier

ไม่ใช่ Jacqueline Kennedy

ถ้างานโดยบุคคลคนเดียวโดยใช้นามแฝงชื่อเดียว ให้เลือกนามแฝงนั้น ถ้าทราบชื่อจริงให้ทำรายการโยงจากชื่อจริ งไปหานามแฝง (22.2B1)

ถ้าผู้เขียนใช้นามแฝงต่างกัน สำหรับงานแต่ละประเภทหรือใช้ชื่อจริง ตามหลักเกณฑ์การลงรายการสำหรับแต่ละกลุ่มของงาน ให้เลือกชื่อที่ใช้ได้กับงานในกลุ่มนั้น และให้ทำรายการโยงเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชื่อต่างๆ (26.2C และ 26.2D)

ถ้าผู้แต่งใช้นามแฝงหลายชื่อ จะเลือกนามแฝงที่ผู้แต่งถูกระบุถึงมากที่สุดในงานหลังๆ ของผู้แต่งนั้น ในงานวิจารณ์หรือในแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จะทำรายการโยงจากชื่ออื่นๆ (22.2C2)

ถ้าผู้แต่งใช้ชื่อเดียวกันในงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอแต่รูปแบบของชื่อที่ปรากฎในหน้าปกในแตกต่างกัน จะเลือกรูปแบบที่พบทั่วไปมากที่สุด และถ้าไม่มีรูปแบบใดที่พบทั่วไปมากที่สุด จะเลือกรูปแบบที่สมบูรณ์กว่า หรือสมบูรณ์ที่สุด (22.3A)

เช่น Morris West

รูปแบบที่ใช้มากที่สุด Morris West

รูปแบบที่ใช้บางครั้ง Morris L. West

บุคคลที่มีชื่อมากกว่า 1 ภาษา ปรากฏในผลงานภาษาต่างๆ ให้เลือกใช้ชื่อในภาษาที่มีผลงานมากที่สุด ถ้าเป็นภาษากรีกหรือละติน ให้ใช้ตามกฏข้อ 22.3B2 ถ้าสงสัยให้ใช้ภาษาที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุด (ดูเพิ่มเติมที่ 22.3B3 และ 22.3C)

ชื่อที่เป็นภาษาพื้นเมือง กรีก ละติน ถ้าชื่อในผลงานหรือที่ถูกอ้างอิงเป็นภาษาพื้นเมือง กรีก หรือละติน ให้ใช้ชื่อที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุด (22.3B2)

ชื่อที่ตัวอักษรโรมันและใช้รูปแบบภาษาอังกฤษ ให้เลือกรูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับชื่อบุคคลที่ลงรายการภายใต้สมญานาม (given name) ฯลฯ (ดูกฎข้อ 22.8) หรือสำหรับชื่อชาวโรมันโบราณ (ดูกฎข้อ 22.9) ซึ่งกลายเป็นรูปแบบภาษาอังกฤษในแหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษ ในกรณีที่สงสัย ให้ใช้รูปแบบของภาษาพื้นเมือง หรือภาษาละติน

ชื่อที่ไม่ใช่อักษรโรมัน ชื่อที่เป็นสมญานาม (22.3C1) ให้เลือกใช้ชื่อที่เขียนถึงเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด และถ้ามีการเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้หลายแบบ ให้เลือกแบบที่พบบ่อยที่สุด
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป