ปัจจุบันรูปโฉมของหนังสือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หนังสือมีส่วนประกอบอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือได้อย่างเต็มที่ ควรที่จะได้ทราบส่วนประกอบของหนังสือ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้รู้สึกชื่นชมและเกิดความรู้ซึ้งถึงคุณค่าของหนังสือมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ที่นับวันจะไม่ได้เห็นองค์ประกอบของหนังสือ โดยครบถ้วน เหตุด้วยกระดาษมีราคาแพง หรือเป็นยุคหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเขียนนี้ เขียนเพื่อประกอบการบรรยาย เรื่อง ปอกเปลือกหนังสือ ซึ่งเป็น การกล่าวถึงส่วนประกอบของหนังสือ นั่นเอง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือได้เต็มที่ ควรที่จะได้ทราบส่วนประกอบแต่ละส่วนของหนังสือ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในให้เกิดความชื่นชมและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของหนังสือมากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นใหม่ ซึ่งนับวันจะไม่ได้เห็นองค์ประกอบโดยครบถ้วนของหนังสือ เหตุด้วยกระดาษที่มีราคาแพง หรือยุคที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบของหนังสือ สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

 1. ส่วนปก (Binding)
 2. ส่วนต้นเล่ม (Preliminary pages)
 3. ส่วนเนื้อเรื่อง (Text)
 4. ส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติม (Auxiliary or reference book)

ส่วนปก ประกอบด้วย

 1. ปกนอก (Cover) อาจ เป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง
 2. สันหนังสือ  (Spine) คือ ส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ
 3. ใบยึดปก (End papers) เป็นกระดาษที่ปะติดกับปกนอกด้านใน ทำให้หนังสือแข็งแรงขึ้น อาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ ตาราง กราฟ เป็นต้น
 4. ใบหุ้มปก (Book jacket) คือ แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ  เป็น กระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง  และรายชื่อเล่มอื่นๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ส่วนต้นเล่ม  เป็นส่วนหน้าต้นๆ ของหนังสือ ประกอบด้วย

 1. ใบรองปก (Fly leaves) อยู่หน้าถัดจากใบยึดปก ไม่มีข้อความใดๆ นับเป็นหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของหนังสือ
 2. หน้าชื่อเรื่อง (Half-title page) คือ หน้าที่บอกเพียงชื่อเรื่อง และถ้ามีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะบอกไว้ในหน้านี้ด้วย
 3. หน้าภาพพิเศษ (Frontispiece) อยู่ก่อนหน้าปกใน เป็นหน้าที่มีภาพสำคัญในเล่ม
 4. หน้าปกใน (Title page) เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของตัวเล่มหนังสือ มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นๆ อย่างสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อเรื่อง (Title) คือ ชื่อหนังสือเล่มนั้นๆ
  2. ชื่อรอง หรือ คำอธิบายชื่อเรื่อง (Subtitle) ช่วยขยายความให้เข้าใจความหมายของชื่อเรื่อง
  3. ชื่อผู้แต่ง (Author) โดย ทั่วไปประกอบด้วย ชื่อ และนามสกุล รวมทั้งอาจมีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่งด้วย เช่น คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ หน้าที่การงาน และผลงานอื่นๆ
  4. ชื่อบรรณาธิการ (Editor) ถ้าหนังสือเล่มนั้น มีผู้ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ มักจะลงไว้ด้วย
  5. ชื่อผู้เขียนภาพประกอบ (Illustrator) ผู้แปล (Translator) ถ้ามี
  6. ชื่อผู้เขียนบทนำ  ในกรณีที่ผู้แต่งมิได้เขียนเอง อาจใช้เป็นจุดดึงดูดให้หนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้นได้
  7. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) จะ มีการแจ้งครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป และถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะแจ้งไว้ด้วย เช่น พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข แต่ปัจจุบันจะเห็นมีการแจ้งประวัติการพิมพ์ตั้งแต่การพิมพ์ครั้งแรกไว้ด้วย หรือเป็นการพิมพ์ต่างสำนักพิมพ์กัน
  8. พิมพลักษณ์ (Imprint) ได้แก่ สถานที่พิมพ์ ผู้จัดพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ และปีที่พิมพ์
 5. หน้าปีลิขสิทธิ์ (Copyright date) เป็นหน้าที่อยู่หลังหน้าปกใน (Verso) จะแจ้งปีที่หนังสือเล่มนั้นๆ ได้รับลิขสิทธิ์ให้พิมพ์  เช่น Copyright 1997 หรือ สัญลักษณ์ © และ ปี ค.ศ หรือ ปีพ.ศ. และชื่อสำนักพิมพ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้จัดพิมพ์ และมักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ ISBN รวมทั้ง CIP (Cataloging in Publication) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บรรณารักษ์ในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ด้วย
 6. คำอุทิศ (Dedication) อยู่ถัดจากหน้าปกใน เป็นคำกล่าวของผู้แต่งอุทิศหนังสือให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลก็ได้
 7. คำนำ (Preface) เป็นการแนะนำผู้แต่งต่อผู้อ่าน ถึงเหตุผลในการเขียนหนังสือ  กลุ่ม ผู้อ่าน การลำดับเรื่องราว ขอบเขตของหนังสือ ตัวอักษรย่อหรือลักษณะพิเศษของหนังสือ และการขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียน
 8. ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement) คือ คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้ง อาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ
 9. บทนำ (Introduction) เป็นการอธิบายเนื้อหาอย่างกว้างๆ ของหนังสือ
 10. สารบาญ (Table of contents) คือ การลำดับเรื่องของหนังสือ มีชื่อบท ตอน และแจ้งว่าเริ่มต้นจากหน้าใด ช่วยให้ทราบเนื้อเรื่องในหนังสือโดยสังเขป สารบาญอยู่ถัดจากคำนำ
 11. รายชื่อภาพประกอบ (Illustrations) คือ รายชื่อภาพประกอบและแจ้งเลขหน้าที่มีภาพนั้นไว้ ภาพประกอบ อาจเป็นภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิ ตาราง อยู่ถัดจากหน้าสารบาญ

ส่วนเนื้อเรื่อง  เป็นส่วนเนื้อหาของหนังสือ (Text) ตามลำดับเหมือนกับที่แจงไว้ในสารบาญ

ส่วนอ้างอิงและเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 1. ภาคผนวก (Appendix) คือ ข้อความที่ไม่ใช่เนื้อหาของหนังสือ อาจเป็นคำอธิบายเพิ่มเติม หรือมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง เช่น
 2. คำอภิธานศัพท์ (Glossary) เป็น รายการคำศัพท์ยากๆ หรือคำศัพท์เฉพาะ หรือศัพท์ภาษาต่างประเทศที่กล่าวถึงในเนื้อเรื่อง พร้อมคำอธิบายศัพท์เหล่านั้น เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขึ้น อยู่ท้ายเล่มหนังสือหรืออาจอยู่ในภาคผนวก
 3. เชิงอรรถ (Footnotes) คือ หลักฐานการอ้างอิงข้อความที่นำมาจากที่อื่นเพื่อประกอบการเรียบเรียงงาน วิจัย อยู่ส่วนล่างของหน้า งานวิจัยบางเรื่องอาจรวมเชิงอรรถไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มเลยก็ได้ เชิงอรรถมี 3 ประเภท
  1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation footnotes) คือ เชิงอรรถแสดงแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาประกอบการเรียบเรียง
  2. เชิงอรรถเสริมความ (Content footnotes) คือ เชิงอรรถอธิบายศัพท์หรือข้อความเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องบางตอนที่มีความสัมพันธ์กัน
  3. เชิงอรรถโยง (Cross reference footnotes) คือ เชิงอรรถที่โยงให้ผู้อ่านดูข้อความที่หน้าอื่นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน หรือดูเพิ่มเติมในบทอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดไว้แล้วและไม่ต้องการกล่าวซ้ำอีก
 4. บรรณานุกรม (Bibliography) หรือ เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ บทความจากวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ) ที่ผู้เขียนใช้ประกอบการเขียนหนังสือเล่มนั้น หรืออาจเป็นรายชื่อที่ผู้เขียนแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม อาจอยู่ท้ายเล่มหรือท้ายบทแต่ละบทก็ได้
 5. ดรรชนี (Index) คือ หัวข้อย่อยๆ หรือคำ ที่เก็บมาจากเนื้อเรื่อง จัดเรียงตามลำดับอักษร ก เป็นต้นไป สำหรับภาษาไทย และตามลำดับอักษร A เป็น ต้นไป สำหรับภาษาต่างประเทศ และบอกเลขหน้าในเล่มตามที่คำนั้นๆ ปรากฏอยู่ เป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านค้นหัวข้อย่อยๆ หรือคำที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

รายการอ้างอิง
สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์. การใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
Gates, Jean Key.  Guide to the Use the Books and Libraries. 3rd. New York : McGraw-Hill, 1974.
.

                                              
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป